Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
draw
[drɔ:]

I
. 1. тегля, влача, дърпам, притеглям, изтеглям, обтягам, издърпвам, изтеглям (жица)

the cart DRAWs easily каруцата върви/се кара леко

to DRAW one's hat over one's ears нахлупвам шапка над ушите си

2. вадя, (при) добивам, получавам (сведения, заплата, дажби и пр.), извличам, черпя (и прен.), точа, източвам (течност), тегля, изтеглям (пари, късмет, карти), вадя, изваждам (зъб)

to DRAW inspiration from черпя вдъхновение от, вдъхновявам се от

3. тегля, хвърлям (жребие)

to DRAW lots/cuts for/on/over хвърлям жребие за

to DRAW straws ам. хвърлям жребие

to DRAW a blank изтеглям празно, прен. не успявам, удрям на камък

4. изваждам, изтеглям, измъквам (сабя и пр.), изтеглям сабя/нож

5. предизвиквам, докарвам, изтръгвам (сълзи, въздишка, аплодисменти)

6. вдишвам, поемам (въздух), всмуквам, поливам

to DRAW breath поемам въздух

to DRAW one's first breath раждам се, появявам се на този свят

to DRAW a sigh въздишам

7. изтърбушвам (птица и пр.)

8. тегля (за комин)

9. привличам (внимание, публика и пр.)

the play is DRAWing well пиесата привлича много публика

to DRAW troubles/criticism upon oneself навличам си неприятности/критика

to DRAW someone into conversation въвличам някого в разговор

that drew after it great consequences това доведе до важни последици

10. имам водоизместимост (за кораб)

11. опъвам (лък)

12. свивам (се), сгърчвам (се), изопвам (се), разкривявам (се)

DRAWn face изопнато/измъчено лице

1. рисувам, чертая, обрисувам, описвам (характер)

to DRAW a line чертая/начертавам линия

to DRAW a/the line прен. тегля граница

to DRAW the line at не търпя, отказвам да приема, не приемам

1. съставям, формулирам, написвам (документ, чек), правя, формулирам (сравнение, разграничения), тегля, вадя (заключение, извод)

15. запарвам се (за чай)

16. лов. претърсвам (местност), измъквам, изкарвам (животно от прикритието му)

17. накарвам (някого) да проговори/да си разкрие картите

he is not to be DRAWn от него нищо не можеш да разбереш/да измъкнеш

18. мор. издувам се (за плaтно)

19. сп свършвам наравно/с равен резултат

DRAWn battle сражение без победа

20. тех. закалявам

21. пресушавам (блато и пр.)

22. с adv, prep движа (се), придвижвам (се)

to DRAW near/close приближавам (се), настъпвам, наближавам, идвам

to DRAW to a close наближавам края си

to DRAW it mild не преувеличавам

to DRAW it fine правя тънки разграничения, едва успявам/сварвам, разчитам на последната минута

to DRAW the teeth of обезвредявам, прен. изваждам зъбите на

to DRAW to a head прен. назрявам

to DRAW a head on прицелвам се в

to DRAW bit/bridle/rein спирам кон, прен. спирам се, овладявам се, съкращавам разходите си

draw along влача със/след себе си

draw apart оттеглям се, разделяме се, отчуждаваме се

draw aside дръпвам (се) настрана, оттеглям се

draw away отдръпвам се, отдалечавам се, отвеждам, сп. откъсвам се напред

draw back отстъпвам, оттеглям се, отдръпвам се, отказвам се

draw down спускам, смъквам (завеса и пр.), ам. намалявам (ресурси и пр.)

draw forth предизвиквам, докарвам

draw in вкарвам, въвличам, вмъквам (се), скривам (се)

to DRAW in one's horns скривам рогата си (за охлюв), прен. бия отбой, свивам си опашката, вдишвам, привличам (за обща работа), въвличам, вплитам, съкращавам/намалявам разходите си, ставам по-предпазлив, събирам (дългове и пр.), наближавам към края си, свършвам (за ден), намалявам, ставам по-кратък (за ден), влизам в гарата (за влак), скицирам, нахвърлям

draw off воен. изтеглям, оттеглям (войски), оттеглям се, отстъпвам, отвличам, отвеждам, свалям (ръкавици и пр.), източвам (течност)

draw on слагам, навличам (ръкавици и пр.), привличам, примамвам, приближвам се, наближавам, докарвам, довеждам, причинявам, ползувам се от, заимствувам/заемам от

to DRAW on one's savings тегля от спестяванията си

to DRAW on one's imagination фантазирам, послъгвам

to DRAW on one's memory мъча се да си спомня

draw out обтягам, разтягам, разтеглям (тел и пр.), оттеглям се, изтеглям се, удължавам се, ставам по-дълъг (за ден), протакам, разтакам, провлачвам, изваждам, измъквам, издърпвам, предразполагам, накарвам (някого) да говори, съставям, написвам (документ и пр.), излизам от гарата (за влак)

draw over примамвам, привличам на своя страна

draw round събираме се в кръг

draw to дръпвам, затварям (завеса)

draw up воен. строявам, нареждам, спирам (за кола), спирам, карам да спре, съставям (документ, план)

refl изправям се, опъвам гръб (често в знак на протест, възмущение), заставам мирно, доближавам се

to DRAW up with/to настигам

II. 1. теглене, изтегляне, издърпване, опъване

2. лотария, томбола, тираж, изтеглена карта/билет

3. нещо, което привлича/има успех, примамка

4. ам. подвижна част на мост

5. ам. всмукване (от цигара, лула)

6. сп. игра с равен резултат

7. сп. списък на състезателите от всеки етап

8. клисура

9. изтегляне/изваждане на пистолет и пр.

to be quick on the DRAW (умея бързо да) вадя револвера си, прен. реагирам бързо


Търсената дума е намерена