Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
accession
[ək'seʃn]

I
. 1. прираст, прибавяне, прибавка, увеличение

ACCESSION catalogue каталог на новопостъпили книги

ACCESSION to one's income увеличение/добавка към при ходите

there have been many ACCESSIONs to our party много нови хора се присъединиха към нашата партия

2. постижение, придобивка

3. добавка, увеличение, нарастване на стойност и пр

4. достъп, допускане

ACCESSION of light/air достъп на светлина/въздух

5. възкачване (на престол), встъпване (в длъжност)

ACCESSION to power идване на власт

ACCESSION to an estate встъпване във владение на имот

6. юр. присъединяване (to към), признаване на договор/конвенция и пр

7. прибли жаване, наближаване, доближаване, достигане

8. пристъп (на болеет), изблик (на чувства)

II. v вписвам (новопостъпили книги и пр.)


Търсената дума е намерена