Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drop
[drɔp]

I
. 1. капка, капчица

мед. рl капки (особ. за очи)

a DROP in the bucket/ocean прен. капка в морето

2. глътка, капка, малко количество

to take/have a DROP too much понапивам се, сръбвам си

3. перла, диамант, висулка (на обица, полиелей и пр.), обица с висулка

4. дропс, бонбонче

5. височина, склон, спуск

6. падане, (с) пускане

7. спадане, намаление, снижение (на температура, цени, напрежение), прен. изпадане, западане (в обществото)

8. театр. падаща/спускаща се завеса, проспект

9. сп. ритане на топката от земята, след като е пусната с ръка

10. подставка под бесилка, прен. бесило, бесилка

11. тех. спад (ане), праг (на канал)

12. воен. парашутен десант, парашутисти/боеприпаси, спуснати наведнъж

1. sl. място за укриване на крадени вещи/тайни документи и пр

1. sl. подкуп

15. паднал плод

16. новородено животно

17. ам. (отвор на) пощенска кутия

18. капаче на ключалка

19. attr подвижен, спускащ се

at the DROP of a hat веднага, тозчас, незабавно, при най-малкия повод

to get/have the DROP on someone разг. поставям някого в неизгодно положение, вземам връх над някого

II. 1. капя, капвам, роня, проронвам

to DROP at the nose тече ми носът

2. (из) пускам, изтървавам, спускам, падам, отпускам се, карти принуждавам противника да даде висока карта, падам (за висока карта, когато се играе по-голяма от същия цвят)

to DROP a goal сп. отбелязвам гол, като ритам топката, пусната с ръка на земята

to DROP from the clouds идвам изневиделица, изтърсвам се ненадейно

his jaw DROP ped челюстта му се отпусна, прен. провеси нос

to work till one DROPs работя, докато капна

I'm fit/ready to DROP with sleep/fatigue капнал съм за сън/от умора

3. изпускам, пропускам (буква и пр.), не произнасям

4. спускам се, смъквам се, скачам, слизам

5. снижавам се, хлътвам (за терен), снижавам, понижавам, снишавам (глас), навеждам, свеждам (очи)

намалявам (се), cпадам (за цени, температура и пр.), стихвам (за вятър и пр.)

6. изоставям, зарязвам, отказвам се от, прекъсвам, спирам, секвам

to DROP someone like a hot potato/chestnut изведнаж зарязвам някого, избягвам от някого като от чума

DROP it! стига (по този въпрос)! the affair was allowed to DROP въпросът бе изоставен/потулен

7. докарвам, довеждам (с превозно средство), свалям (от превозно средство), придружавам, занасям, спускам с парашут

8. мор. нося се по течението/с отлива

9. свалям, повалям (с удар, изстрел)

10. написвам, драсвам (писмо и пр.)

11. казвам (неволно), изпускам, изтървавам

правя (забележка) (и to let DROP)

to DROP a word in someone's ear подшушвам някому нещо

12. губя, изгубвам (пари, игра)

1. обагням се, отелвам се и пр. (и преждевременно)

1. уволнявам, отстранявам

15. вземам, поглъщам (лекарство и пр.)

to DROP asleep заспивам

to DROP short не стигам, не постигам целта си

to DROP to the rear изоставам

to DROP the hem of a coat отпускам подгъва на палто

to DROP eggs приготвям яйца на очи

to DROP from sight изгубвам се от погледа

DROP dead! презр. я па тоя! що се не застреляш!

drop across срещам случайно, натъквам се на

drop away намалявам постепенно (за приходи, посещения и пр.), отиваме си един по един, разотиваме се, изчезваме, изоставам (при надбягване), изоставям кауза, напускам

отделям се (from)

drop back връщам се назад (към базата си), изоставам, губя предимство (при състезание и пр.)

drop behind изоставам, оставям се да ме надминат

drop by свръщам, отбивам се

drop down падам (долу/на земята), смъквам се, спускам се, намалявам, стихвам

to DROP down on someone нахвърлям се върху някого (и прен.), наругавам някого

drop in навестявам, отбивам се, свръщам (on someone у някого), влизаме един по един, точим се

drop into свръщам в, отбивам се в/у

to DROP into a habit добивам навик, свиквам, привиквам

drop off падам, капя, окапвам (за листа)

заспивам (и to DROP off to sleep)

drop away свалям (от превозно средство), оставям, ам. разг. изоставям, отказвам се от, зарязвам

drop on нахвърлям се върху (и прен.), мъмря, начесвам

drop out изпускам, пропускам (буква, име в списък и пр.), изпадам (за буква и пр.), изплъзвам се от

it has DROPped out of my mind забравил съм, отпадам, оттеглям се, преставам да участвувам/да се интересувам

he has DROPped out of things recently напоследък не се интересува от нищо/се е оттеглил от обществения живот

drop over/round-drop in

drop
through провалям се, пропадам (за план и пр.)


Търсената дума е намерена