Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
get
[get]

1. v (got, ост. и ам. pp gotten) вземам, получавам

2. добивам, придобивам, получавам (и с труд), изкарвам, изтръгвам (с молба и пр.) (from, out of)

he GETs his timidity from his mother наследил е плахостта на майка си

3. печеля, спечелвам, добивам

I got little by it не спечелих много от това

4. хващам, улавям, улучвам

5. разг. схващам, разбирам

I don't GET you/your meaning не те разбирам

do you GET me? разбираш ли какво искам да ти кажа? I've got it сетих се

you've got it wrong погрешно си разбрал, грешиш

6. разг. завладявам, поразявам, озадачавам, дразня

what's got him? разг. какво го е прихванало? it GETs me how he could do such a thing чудя се как е могъл да направи такова нещо

7. разболявам се от, хващам (болест)

8. купувам

9. намирам, доставям, донасям, отивам да търся/да взема

how can I GET it to you? как да ти го изпратя

10. стигам, пристигам, идвам, отивам

I don't know where he has got to не знам къде се е дянал

11. накарвам, заставам, принуждавам, убеждавам

to GET a door to shut успявам да затворя вратата

to GET someone on a subject накарвам някого да говори на дадена тема

to GET oneself appointed успявам да се назнача

12. ставам (някакъв) (с a predic)

to GET old остарявам

to GET angry разсърдвам се

to GET dressed обличам се

13. почвам да (с presp)

to GET doing почвам, тръгвам

to GET talking заприказвам се, разприказвам се

14. с inf означава начало на действие

to GET to know узнавам, опознавам, запознавам се с

to GET to like обиквам

we got to be friends сприятелихме се

15. с pp изразява pass

to
GET caught/dismissed/killed бивам хванат/уволнен/убит

my watch got stolen откраднаха ми часовника

to GET something done свършвам/направям нещо

to GET done/finished with завършвам, приключвам

16. със същ. или мест. -pp- означава, че действието се извършва от друг

he got a coat made поръча си/направи си палто

to GET one's hair cat подстригвам се (при бръснар)

17. have got имам, притежавам

what's that got to do with it? какво общо има това с въпроса

18. have got to inf трябва/длъжен съм да

to GET it (hot) разг. ям калай

to GET a splinter into one's finger влиза ми треска в пръста

he has got it bad (ly) sl. много е хлътнал (за влюбен)

to GET six months (in prison) осъждат ме на шест месеца затвор

to GET sight/a glimpse of зервам, съзирам

I've got you there сега вече те хванах на тясно

they got theirs sl. утрепаха ги

to GET a woman with child правя жена да забременее

to GET there разг. успявам

sl. загрявам

get about движа се, обикалям, ходя, започвам да излизам (след болест), разпространявам се, разчувам се (за слух), много пътувам, виждам свят

get across преминавам, прехвърлям (се), разг. успявам да предам (мисъл и пр., така че да се разбере), правя достъпен/разбираем, разг. бивам разбран/възприет, имам успех (за пиеса)

get after aм. подхващам (някого), смъмрям

get ahead надминавам, оставям зад себе си (of someone), напредвам, преуспявам

get along карам, поминувам, преживявам, справям се

how are you GETting along? как върви работата? GET along with your work! гледай си работата! разг. тръгвам (си)

we'd better GET along home да бяхме си тръгнали

GET along (with you)! разг. махай се! да те няма! обирай си крушите! хайде де! не приказвай глупости! погаждам се, разбирам се (with с), закарвам (някого, някъде)

get around ам. обикалям,,, виждам свят, пътувам много, разчувам се

ам. get round

get
at добирам се/имам достъп до, свързвам се/установявам връзка с, подкупвам, надсмивам се/подигравам се на, дразня, нападам

let me GET at him само да ми падне (в ръцете), намеквам

what/who are you GETting at? за какво/кого намекваш? I know what you're GETting at знам къде биеш

get away избягвам, измъквам (се), отивам си

to GET away with something успявам да пробутам нещо (извинение и пр.), минавам безнаказано

GET away with you! ам. get along - a, махам, отстранявам, отвеждам

get back връщам се

съзсръщам се (нещо), to GET back at someone отмъщавам си

get behind изоставам

get by минавам, преминавам, промъквам се покрай, разг. минавам, преживявам някак си, карам

get down спускам се, слизам, свалям, откачам

залавям се (за работа и пр.) (to)

разглеждам (въпрос, факти и пр.), when you GET down to it строго погледнато, гълтам (залък и пр.), записвам (нещо), разг. потискам, развалям настроението на, падам духом, губя настроение

get forward напредвам

свършвам/отхвърлям работа (with)

get in влизам, пристигам (за влак), вкарвам, събирам, прибирам (посеви, даници, пари и пр.), бивам избран, печеля избори, повиквам (майстор), набавям си, доставям си, нанасям (удар), впрягам (коне и пр.), засявам, включвам (в програмата си)

I'll GET in some swimming during the holidays ще поплувам през ваканцията си


Търсената дума е намерена