Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
чист

1. clean

(чистопльтен и) cleanly

(спретнат) neat, tidy, orderly

разг. natty

(без петна) stainless, unsoilеd; unblemished

ЧИСТ въздух clear/clean/pure/fresh air

на ЧИСТ въздух in the fresh air

ЧИСТa вода pure/fresh water

ЧИСТ екземпляр/ръкопис a clean/fair copy

ЧИСТ лист хартия a blank sheet of paper

ЧИСТa работа a neat job

ЧИСТo поле (при писане и пр.) margin

ЧИСТа съвест a clear conscience

ЧИСТ съм пред съвестта си my conscience is clear, I have a clear conscience

работата не е ЧИСТа there's s.th. fishy about it

не му е ЧИСТа работата there's s.th. fishy about him

ЧИСТ глас a clear voice

ЧИСТo лице a fresh face

2. (без примес) pure, unalloyed, unadulterated; plain, absolute

(за метал и) native

ЧИСТo злато pure/finе gold

найЧИСТ диамант а diamond of the first water

ЧИСТата истина the literal/simple truth

ЧИСТa лъжа a downright lie, an eighteen carat lie

ЧИСТa вълна pure wool

ЧИСТ вълнен плат all-wool cloth

ЧИСТ спирт

3. proof alcohol

ЧИСТ българин и пp. a pure-blooded Bulgarian etc.

на ЧИСТ български in pure Bulgarian

4. (за доход, печалба) net, clear

ЧИСТa печалба net (profit)

имам... лева ЧИСТа печалба make a clear... levs

ЧИСТa загуба a dead loss

ЧИСТа заплата a net salary, разг. take-home pay

5. (за черти на лицето) clean-cut

(ясно очертан) crisp

6. (истински, същински) mere, pure, sheer, downright

ЧИСТа глупост downright/sheer/arrant/perfect nonsense

ЧИСТa лудост stark madness

ЧИСТo съвпадение mere/pure coincidence; the long arm of coincidence

вземам нещо за ЧИСТa монета take s.th. at its face value, take s.th. in good faith

не вземам всичко заЧИСТа монета take s.th. with a grain of salt, take s.th. for what it is worth

ЧИСТo изкуство art for art's sake

ЧИСТи сметки, добри приятели short reckonings make long friends


Търсената дума е намерена