Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
търпи

1. (понасям, издържам) bear

(нещо мъчително) suffer, undergo

(понасям твърдо) endure, разг. stick out

(без допьлнение) bear it, have patience, put up with it. разг. stick it out

(някого) stand

не мога да го ТЪРПИ I can't stand him, I can't bear the sight of him, I hate his guts, разг. I am allergic to him

не могат да се ТЪРПИ т there is no love lost between them

не мога да го ТЪРПИ вече I am out of patience with him

той ТЪРПИ,ТЪРПИ, но накрая не издържа at last his patience gave out/he lost patience

не се търпи вече it's intolerable.it's more than flesh and blood can bear

не мога да ТЪРПИ да ме прекъсват hate being interrupted

ТЪРПИ несгоди suffer hardships

2. (примирявам се с) put up with, tolerate

3. (допускам) stand for, brook

не ТЪРПИ глупости stand no nonsense

няма даТЪРПИ подобно нещо I won't stand for it

тон, който не търпи възражение a tone that brooks no contradiction, a tone allowing of/permitting no reply

няма да ТЪРПИ подобно отношение I will not submit to such treatment

въпросът не търпи отлагане the matter brooks no delay, the matter admits of no delay

правило, което търпи изключения a rule liable to exception

той не търпи да му се месят he cannot brook interference

ТЪРПИ промени undergo changes

ТЪРПИ кртитика вж.критика


Търсената дума е намерена