Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
тактуване - непозната дума за речника

такъв

such; that sort of

(толкова) so

(следният) the following

ТАКЪВ човек such a man that sort of man

такива хора such people

ТАКЪВ съм си that's what I am; I am built/given that way

ТАКЪВ е светът so goes the world, such is the world

такива цветя flowers like these, that sort of/such flowers

в ТАКЪВ случая in that case, in such a case, if such is the case; then

пo ТАКЪВ начин in such a way/manner; in this way/manner, so, thus

ТАКЪВ, какъвто such as

той си е ТАКЪВ he's just that sort of a fellow/man; that's just like him; he's given that way

в ТАКЪВ и ТАКЪВ час at such and such an hour

знам ги аз такива I know that sort

той не е ТАКЪВ човек he is not that sort of a man

положението съвсем не е такова that's nothing like the situation; the situation is quite different

такава ли била работата? is that how matters stand? so that's how matters stand! is that the case/situation?

те всички са такива they are all like that, (еднакви) they are all alike, they are all the same

такива като него the likes of him

ако изобщо има такива if there are any at all

той не е ТАКЪВ, за какъвто го мислите he is not the (kind of a) man you think he is

такива не ми минават, да ги нямаме такива I'll have none of that. none of your tricks; that can't get by me; I'm not having any; I won't stand for it

недей ги приказва такива don't talk like that

има такива, които... there are some (people) who...

глупак ТАКЪВ! you fool

такива ми ти работи разг. so goes the world!