Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
съм

be

(присъствувам) be there/present

СЪМ за be in favour (of); be for; hold with

защо не СЪМ I wish I were

момчетата са си момчета boys will be boys

не СЪМ по музиката I am not much of a music-lover, music is not in my line, разг. music is not my cup of tea

как сме откъм...? how do we stand for...? няма да го бъде he won't last (out) long, he won't be long for this world; he is beyond hope,he is past recovery

ще го бъде ли? is there any hops for him?

ще я бъде ли (тази работа)? will anything come of it?

не СЪМ от тях I'm not that sort

ние сме четирима there are four of us

не СЪМ това, което бях I'm not the man I was; I am not my old self

да не беше той were it not for him, had it not been for him

тъй да бъде so be it; all right; right you are

не би it was not to be

не си за София Sofia is not the right place for you

не си за лекар you are not fit to be a doctor, you haven't got the makings of a doctor

1. (при сложни глаголни форми) be; have

аз СЪМ бил I have been

виждал СЪМ го I have seen him

той бил казал he is supposed to have said

2. страх/яд ме е I am afraid/angry

студено/топло ми е I am cold/warm


Търсената дума е намерена