Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
строй

1. system; order; regime

държавен СТРОЙ a state system

обществен СТРОЙ a social system/ordеr

съветски СТРОЙ a Soviet system

социалистически СТРОЙ a socialist order/system

народно-демократичен СТРОЙ a people's democratic system/government

републикански СТРОЙ a republican order

2. воен. formation; order; line

боен СТРОЙ battle formation/array

конен СТРОЙ mounted formation

сгъстен СТРОЙ close formation/order

разгънат СТРОЙ line formation, line, open order

разпръснат/разсипан СТРОЙ extended order

параден СТРОЙ parade order

походен СТРОЙ march line

под СТРОЙ in military formation

завеждам под СТРОЙ, движим се/минаваме под СТРОЙ march

вкарвам в строя put into service

(предприятие и пр.) put into operation

изкарвам от/из строя put out of action/service

разг. knock out

изваждам временно от строя (параход при ремонт) lay up

вън от строя disabled

прен. on the shelf

(за предприятие и пр.) no longer operating, closed down

напускам строя break rank

излизам от строя break rank, прен. be shelved, fall into disuse

(за човек) give up work; stop working/writing/acting

влизам в строя join the ranks, fall into rank, (за предприятие и пр.) be put into operation; be commissioned

3. муз. pitch; tune


Търсената дума е намерена