Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ставам

1. stand/get up, rise

(след падане) pick o.s. up

(от легло) get up, rise, be up

(оздравявам) be up and about

(въставам) rise (up), rise in arms

СТАВАМ на крака rise to o.'s feet

не СТАВАМ от мятото си keep o.'s seat

СТАВАМ от легло get out of bed

СТАВАМ от леглото с левия крак get out of bed on the wrong side

СТАВАМ рано и лягам рано keep early hours

щом стана утре сутрин first thing tomorrow

ставай! get up! up with you!

2. (придобивам нови качества, преминавам в друго състояние) become, get, grow, turn; grow up to be

СТАВАМ учител become a teacher

СТАВАМ моряк go to sea, become a sailor

СТАВАМ търговец go into business, become a merchant

той ще стане добър лекар/музикант he'll make a good doctor/musician

СТАВАМ подозрителен become suspicious

СТАВАМ сериозен become/grow serious, разг. pull a long face

СТАВАМ богат get/grow rich, make a fortune

СТАВАМ червен turn red

болният става все по-зле the patient is getting worse and worse

СТАВАМ голям grow up/big

СТАВАМ друг change

не ставай глупав don't be silly/idiotic; don't be a fool/an idiot; don't make a fool of yourself

така се става... that's how you become...

когато стана на двадесет години when he was twenty

когато станеш на моята възраст when you reach my age, when you get to be my age, when you are as old as I am

СТАВАМ за смях become a laughing stock

СТАВАМ за срам be put to shame, disgrace o.s.

става нужда it becomes necessary

става хладно it's getting cold, it's turning chilly

става ми тъжно/скучно be/feel sad/bored

става ми смешно feel like laughing

на сърцето й стана по-леко she felt relieved

става ми лошо feel ill/faint/unwell; be taken ill suddenly

става ми съвестно feel scruples (за about, да about с ger.)

става ми мъчно, когато feel sorry when

става ми мъчно/жал за feel sorry for

СТАВАМ на нищо be ruined

3. (годен съм) do, be fit (за for); make

(готов съм) be ready

този плат не става за летен костюм this material won't do for a summer suit

тази пола става още за носене this skirt is still fit to wear

от това вече маса не става this table is done for/ruined

той не става за пазач he's not suitable/fit for a watchman, he won't make a good watchman

стана ли обедът? is dinner ready?

4. (случва се, състои се) happen, come about, fall out, occur, come to be; take place, be held; be in progress, go on

какво става? what's the matter? what's up? what's going on?

какво става с тебе? what's the matter with you?

what's wrong with you? (къде се губиш) what have you been doing with yourself?

нещо става there's something up, there is something going on

става нещо с there's something wrong with

какво ще стане ако... what (will happen) if...

преди да разбера какво става before I knew where I was; before I could say knife/Jack Robinson

каквото и да стане whatever happens, come what may, no matter what happens; come hell or high water; rain or shine

каквото ще да стане (на всяка цена) at all costs, at any price, by all means, (не се интересувам от последиците) come what may

стават такива работи these things do/will happen

и това става that's possible, that's one of the things that do happen

ако това изобщо някога стане if this ever comes to pass

добре стана, че it was lucky that, it was all to the good that, it was a piece of luck that

съжалявам, че стана така I'm sorry things have turnеd out the way they have

събранията стават тук/веднаж месечно meetings take placе/are held here/once a month

нещо му стана на


Търсената дума е намерена