Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
смея

dare, venture, make bold/free

СМЕЯ да кажа I make bold to say; I dare say; I venture to say

да не смеете да направите такова нещо don't you dare do such a thing

не СМЕЯ I dare not

как смееш! how dare you! ако СМЕЯ да попитам if I may ask.се laugh

(надсмивам cе) laugh (at), mock (at), make fun (of)

СМЕЯ се принудено give a forced laugh, force a laugh

СМЕЯ се тайно, СМЕЯ ce под мустак laugh in o.'s sleeve

СМЕЯ се до по-синяване/припадък burst/split o.'s sides with laughter; laugh o.s. sick; laugh o.'s head off

не му се смейте don't laugh at him; don't make fun of him

ще ти се СМЕЯт you'll be/get laughed at

най-добре се смее този, който се смее последен he laughs best who laughs last


Търсената дума е намерена