Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
сметка

1. account

(изчисление) calculation

(за плащане) bill, (в кръчма) score

водя СМЕТКА keep accounts (за of)

откривам СМЕТКА open an account

текуща/чекова СМЕТКА а current account, an account current (съкр. а/с)

открита СМЕТКАфин. cash credit

на стопанска СМЕТКА self-supporting; on a self-supporting basis

вътрешна стопанска СМЕТКА self-accounting

пo СМЕТКА on account; as a payment (against)

на/за негова СМЕТКА at his expense; on his account

според неговата СМЕТКА according to his reckoning/calculations

минавам no СМЕТКА place to the credit (of); credit s.o.'s account with

оправям сметките си с някого settle/square accounts with s.o. (и прен.)

плащам СМЕТКА pay a bill, разг. foot a bill

това не влиза в СМЕТКА та that is not included (in the bill)

давам СМЕТКА give/render an account (на to, за of) (u прен.), пo моя СМЕТКА by my reckoning

обърквам си СМЕТКАта/сметките make a mess of o.'s accounts; be in embarrassed circumstances

не ми излизат сметките the accounts don't balance, the account books won't add up

чисти/добри сметки accurate/square accounts

добри/чисти сметки, добри приятели short reckonings make long friends

2. (изгода) profit, interest, advantage

той няма СМЕТКА в/от това he has nothing to gain by this; it is not to/in his interest

в него няма СМЕТКА it does not pay

зная си СМЕТКАта know o.'s in-terest(s), разг. know on which side o.'s bread is buttered

каква ти е СМЕТКАта от това? what do you get out of it? what do you stand to gain by it?

на СМЕТКА (за купуване) cheaply, on the cheap

много на СМЕТКА very cheaply, разг. cheap; for a song

покупка на СМЕТКА a good buy. a bargain

има СМЕТКА да it pays to

в крайна/последна СМЕТКА in the long run; in the last/final reckoning, in the final analysis, all things considered; ultimately

на нова СМЕТКА again, anew, once again, all over again

имам стари сметки с някого have old scores (to settle) with s.o.

имам да уреждам/разчиствам сметки с разг. have a bone to pick with s.o.

това не ми влиза в СМЕТКАта I didn't bargain for that

правя (си) СМЕТКА да be thinking ofger.)

mean, intend (to с inf.)

направи си добра СМЕТКА think twice

прави му СМЕТКА! watch out, look out for yourself

давам си СМЕТКА за realize, be aware of

давам си ясна СМЕТКА за be fully aware of

държа/диря/търся/искам някому СМЕТКА hold s.o. responsible (за for); call s.o. to account

bring
s.o. to bоok, разг. keep tabs on s.o.

държа СМЕТКА за bear in mind, consider, take account of, take into account

не държа СМЕТКА за disregard, not care about

не държа СМЕТКА за думите not mind what one is saying

за това трябва да се държи СМЕТКА this is/has to be reckoned with

правя тънки сметки

3. be pedantic/overparticular in o.'s accounts

4. (кроя планове в своя полза) разг. have an eye on the main chance

зная си СМЕТКА та be thrifty/frugal

със СМЕТКА sparingly, economically

живея без СМЕТКА live lavishly, throw o.'s money about

обърквам някому сметките upset s.o.'s plans/applecart

правя си погрешно/криво сметките разг, bring o.'s eggs/pigs/goods to the wrong market

правя си СМЕТКАта без кръчмаря reckon without o.'s host

виждам СМЕТКАта на make short work of

виждам СМЕТКАта на някого разг. fix s.o., settle s.o.'s hash

за СМЕТКА на at the expense of

то си е за твоя СМЕТКА so much the worse for you, разг. it's your funeral, за СМЕТКА на това пък in return for it; to compensate; on the other hand; but

изключвам от СМЕТКАта exclude, count (s.o., s.th.) out

брак пo СМЕТКА marriage of convenience

него вземай за своя СМЕТКА this is not aimed at you


Търсената дума е намерена