Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
следа

1. trace, track, (особ. от нещо влачено) trail

(белег от paнa) scar, mark

(белег от камшик и пр.) weal, welt

(от стъпки) footprint, footmark

(от пръст) finger-print

(от колела) wheel-track, rut

(от животно) trail

(на кораб) wake, track

(миризма от животно) scent

прясна СЛЕДА от животно a hot scent

СЛЕДА от вълк/заек a print of a wolf's/hare's foot

следи по снега tracks in the snow

следи от автомобилни гуми tyre marks

следи от удар marks of a blow

следи от сълзи traces of tears, tear-marks

следи от кръв traces of blood

вървя по следите на follow in s.o.'s track(s)/trail, follow s.o.'s footprints

попадам на следите на come upon the track of, pick up the trail of

загубвам следите нa lose track of

тръгвам по следите на follow on the track of

пo следите съм на be on s.o.'s track

връщам се по следите си return on o.'s tracks, go back on o.'s track

откривам следи от detect traces оf

прикривам следите си cover up o.'s tracks

оставям следи leave traces (след себе си behind ore)

прен. make/leave o.'s mark

оставям лъжлива СЛЕДА след себе си lay a false/bogus trail behind one

не оставям никакви следи leave no traces behind

премахвам всички следи от remove all trace of

премахвам и последните следи от obliterate the last traces of

пращам/насочвам по следите на put on the track of

пращам по лъжливи следи лов. put/throw off the scent, put on a wrong/false scent

следите се губят the trail vanishes

2. прен. (остатък, белег) mark, sign, vestige

следи от миналото vestiges of the past

последните следи от the last vestiges/remnants of

оставям дълбоки следи leave (behind) deep traces/scars, leave a deep mark

оставям дълбоки следи в съзнанието на някого leave a deep mark in s.o.'s mind

не са останали никакви следи от nо trace remains of

у мен има следи от show traces/signs of

у него няма ни СЛЕДА от егоизъм he hasn't got the slightest trace/touch of egoism


Търсената дума е намерена