Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
скривам

1. hide, conceal

(прикривам) screen (от from)

(подслонявам) shelter

СКРИВАМ съкровище hide away a treasure

СКРИВАМ следите си cover o.'s tracks

котката скрива ноктите си the cat retracts its claws

2. (прибирам) put/tuck away; put aside

СКРИВАМ малко от (ядене и пр.) put (some...) aside

3. (премълчавам) keep back, withhold (oт from)

(прикривам-чувства и пр.) hide, disguise, dissemble; repress

не СКРИВАМ чувствата си wear o.'s heart on o.'s sleeve

СКРИВАМ радостта си hide o.'s joy

СКРИВАМ намеренията си conceal/dissemble o.'s intentions

СКРИВАМ истината hide/conceal/suppress the truth, hold back the truth, cover up (the truth)

СКРИВАМ новини withhold news

СКРИВАМ усмивка repress a smile

не СКРИВАМ, не се опитвам да скрия make no secret of, make no bones about, not disguise, admit frankly

не СКРИВАМ нищо withhold nothing

СКРИВАМ ce hide (o.s.), conceal o.s.

(подслонявам се) take cover/shelter

СКРИВАМ се от погледа на pass from the view/out of the sight of

СКРИВАМ се в ъгъл hide away in a corner

СКРИВАМ се на параход stow away on a ship

СКРИВАМ се зад хоризонта sink below the horizon

СКРИВАМ се зад облаците go in/sink behind the clouds

слънцето се скри зад облаците the sun was hidden by the clouds

СКРИВАМ се в дупката си run to ground

не може да се скрие (фактът), че СКРИВАМ there is no disguising the fact that


Търсената дума е намерена