Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
скоро

1. (след кратко време) soon, presently, shortly, before long, by and by

(след малко) in a little while

(тия дни) one of these days

СКОРО след това shortly after(wards)

колкото може по-СКОРО as soon as possible

колкото пo-СКОРО, толкова по-добре the sooner, the better

той ще се върне СКОРО he will soon be back

СКОРО ще стане една година, откакто it will soon be a year since

то няма да бъде СКОРО it is still a long way off

това няма да се забрави СКОРО it will be a long time before this is forgotten

СКОРО след първата си книга той издаде втора he followed up his first book with another

2. (неотдавна) recently, lately, not long ago

3. (бързо) quickly, fast

пo-СКОРО! hurry up! (be) quick! look sharp! час пo-СКОРО at once, with all possible speed

СКОРО да ce махаш оттук get away from here

пo-СКОРО бих I'd rather, I'd as soon

той по-СКОРО ще умре, отколкото да се предаде he will sooner/rather die than surrender

аз се разкаях, по-СКОРО уплаших се I repented, or rather, I got scared

в най-СКОРО време in the nearest future

очаквам в СКОРО време да получа работа I have a job in the offing, I'm hoping to get a job shortly

до СКОРО виждане so long


Търсената дума е намерена