Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
сила

1. strength, force

(мощ) power, might

(степен на сила) intensity, vehemence, violence

(енергия) energy, vigour, stamina

(насилие) force, violence

СИЛА на вятъра strength of the wind

СИЛА на светлината/на електрически ток intensity of light/of an electric current

СИЛА на притеглянето физ. attraction

СИЛА на сцеплението физ. cohesion

СИЛА на съпротивлението физ. resistance

СИЛА на тежестта физ. gravity

гравитационна СИЛА attraction of gravity

СИЛА на глас carrying power of a voice

СИЛА на звук volume/intensity of a sound

СИЛА на удар shock of a blow

СИЛА на експлозия force/shock of an explosion

СИЛА на мускулите muscular strength

СИЛА на болест virulence of a disease

СИЛАта на слънцето the power of the sun

физическа СИЛА physical force, bodily strength

конска СИЛА horse power (съкр. h. p.)

двигателна/електродвижеща/ударна СИЛА rootive/elеctromotive/striking power

СИЛАта на младостта the vigour of youth

СИЛА на волята will-power, strength of will

СИЛА на духа strength of mind, fortitude

СИЛАта на паметта the tenacity of memory

СИЛАта на примера the power of example

жизнена СИЛА vigour, vitality

вътрешна СИЛА inner power

вътрешни сили internal resources

скрита СИЛА hidden strength

скрити сили hidden forces, latent powers

грубаСИЛА brute force

употреба на СИЛА use of force

със СИЛА by main force, (насилствено) forcibly, through violence

с все/всичка СИЛА, с всички сили violently; with all o.'s might, with might and main; for all one is worth

разг. with tooth and nail

(за звук) full blast

викам с все СИЛА cry at the top of o.'s voice

политика от позиция на СИЛА a-position-of-strength policy

послужвам си със СИЛА use force, take violent action

давамСИЛА на lend force/strength to

защитни сили на организма staying powers, forces/powers of resistance

творчески сили creative powers

тъмни сили dark/sinister forces

със собствени сили by о.'s own efforts

според силите си, доколкото ми стигат силите as much as one is able, according to o.'s powers, to the best of o.'s power/ability, to the utmost of o.'s capacity; as far as o.'s powers go, to the extent of o.'s powers

правя всичко, което ми е по силите do everything within o.'s power

напълно по силите на well within the reach of

не но силите на beyond the powers of; too much for

това не ми е по силите I am not equal to/not up to this, it is beyond my powers, it is too much for me

разг. this beats me

(не съм компетентен) it is beyond my reach/scope

нямам вече сили, не са ми оставали сили, на края на силите си съм have no strength left, разг. be at the end of o.'s tether

нямам сили да be too weak to

не ми останаха сили разг. I am quite knocked up

губя сили lose strength, grow weaker, break up

силите ми ме напускат my strength is failing me/is giving way

намирам сили в себе си find the strength, find enough strength in o.s., trust o.s., have it in one, find it in one (да to)

не мога да намеря сили да I can't bring myself to

напрягам всички сили strain every muscle

хабя силите си spend/waste o.'s strength, dissipate o.'s energy/energies

поглъщам всичките сили на някого absorb all o.'s energies

изчерпвам силите на exhaust the power/strength of

възстановявам силите си restore o.'s forces/energies, recover o.'s strength

събирам сили work up/gather/muster strength

пазя силите си keep o.'s strength

пестя силите си save o.'s energies

черпя сили от draw o.'s strength from

с последни сили by a last effort

напрягам силите си, работя свръх силите си strain o.s


Търсената дума е намерена