Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
свивам

1. (прегьвам) bend, анат. flex

(плат) fold

СВИВАМ пръсти bend o.'s fingers

СВИВАМ юмрук clench o.'s fist

СВИВАМ крака draw/pull in o.'s legs

СВИВАМ на две bend in two; fold in two

2. (увивам на кълбо, тръба) roll (up); twist

(знаме, платно на кораб) furl, strike, roll up, take in

СВИВАМ на кълбо roll into a ball

СВИВАМ карта roll up a map

СВИВАМ цигара roll a cigarette

СВИВАМ хартия twist up a piece of paper

3. (загьвам, опаковам) wrap up

4. (тръгвам пo, възвивам) turn

СВИВАМ надясно turn right/to the right

СВИВАМ пo улица turn into/up/down a street

СВИВАМ бързо подир някого wheel after s.o.

5. (венец, китка) make

СВИВАМ на венец twine into a wreath

6. (дреха) take in

(при плетене) cast off, knit two etc. together

7. (сгърчвам, сбръчквам)

СВИВАМ очи screw up/narrow o.'s eyes

СВИВАМ устни purse o.'s lips

СВИВАМ презрително устни curl up o.'s lips

СВИВАМ вежди knit/pucker o.'s brows

8. (за вятър, буря) come up, rise

9. (за болка, скръб) grip

свива ме корем have a colic

10. (открадвам) разг. pinch, lift

СВИВАМ си устата hold о.'s tongue, sl. keep o.'s trap/o.'s big mouth shut

СВИВАМ гнездо build a nest (u прен.), (прен. u) pitch o.'s tent

СВИВАМ знамената прен. beat a retreat

СВИВАМ рамена shrug (o.'s shoulders)

СВИВАМ рамена, вместо да отговоря shrug off a question

свива студ a cold spell sets in

СВИВАМ си опашката put o.'s tail between o.'s legs (u прен.), (прен. u) come to heel

СВИВАМ някому сармите вж. сарма

СВИВАМ се

11. shrink, contract

(изсъхвам, увяхвам) shrivel up

СВИВАМ се при пране shrink in washing

плат, който не се свива shrink-proof/pre-shrunk material

12. (навеждам се, сгушвам се) bend (double), double up, huddle (o.s.)

(от страх, раболепие) cower, crouch, cringe, quail (пред before)

(сгъвам се, като една част влиза в друга) telescope

СВИВАМ се от болка double up with pain, be doubled (up) with pain

СВИВАМ се от студ double up/shivеr with cold

колената ми се свиха my knees doubled up under me

СВИВАМ се под масата cower under the table

СВИВАМ се в ъгъла huddle up in/shrink into the corner

свили са се в една стая they are all crowded/crammed in one room

13. (за змия) coil up

СВИВАМ се на кълбо roll o.s. up into a ball

14. (сгърчвам се) (за вежди) knit

(за очи) narrow

лицето му се сви от болка his face was screwed up with pain

лицето му се свиваше конвулсивно his features were working convulsively

15. (за птица) dart down, dive

16. (за буря. вятър) come up, (a)rise

17. прен. (пестя) live frugally, stint o.s.

(скъперник съм) screw, skin a flint, look twice at every penny

18. прен. (стеснявам се) be shy

свива ми се сърцето (от страх и пр.) my heart sinks within me, (от мъка) my heart bleeds, it wrings my heart (като to с inf.)

СВИВАМ се в черупката си retire/withdraw/shrink into o.'s shell, shrink into о s.. свила се е змия в кесията ми be a skinflint


Търсената дума е намерена