Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
с

със

1. (заедно с) with, and

мляко с кафе coffee with milk, white coffee

хляб с масло bread and butter

ние с тебе you and I

2. (свързване, съединение) with

свързвам се с някого get in touch with s.o., contact s.o.

3. (оръдие, средство) with, by

режа с нож cut with a knife

пиша с перо write with a pen

движа се с пара go by steam

с кола/автобус/влак by car/bus/train

пътувам с влак travel by train

качвам се с асансьор ride/go up in a lift

чета с очила read through spectacles

гледам с бинокъл look through field-glasses

хващам с мрежа catch in a net

4. (материя, с която се работи) in

пиша с молив/мастило write in pencil/ink

работя с метали work in metals

търгувам с жито deal in wheat

5. (заменяне) by

заменям нещо с нещо replace s.th. by s.th.

6. (съдържание) of

пълен с full of

ваза с цветя a vase of flowers

7. (за външни белези) with

(облечен, обут с) in

човек с бяла коса а man with white hair, a white-haired man

с приятни обноски with pleasant manners

с шапка/палто/престилка in a hat/coat/apron

с шапка (не гологлав) with o.'s hat on

с шапка в ръка hat in hand, with o/s hat in o.'s hand

8. (за вътрешни белези) of

(вътрешно състояние) in

човек с голям опит/весел нрав/вид на чужденец a man of great experience/a cheerful disposition/foreign appearance

с повишено настроение in high spirits

9. (начин на действие) with

слушам с внимание listen with attention

с глас aloud

с глух глас in a toneless voice

с един удар at one blow

улучвам с първия изстрел hit at the first shot

със сила by force

с всичка сила with all o.'s might

с цената на at the cost of

с главата напред head foremost

с една дума in a word

10. (спрямо, по отношение на) to, towards

любезен/груб с polite/rude to

сляп с едното око blind in one eye

как сте със здравето? how is your health?

как сте с квартирата/парите? how are you fixed for a flat/money?

с парите сме зле we're badly off for money

11. (против) against

боря се с бедността struggle against poverty

12. (за време-продължителност, едновременност) for

с часове наред for hours on end

(малко след) on

с пристигането on arriving

със състаряването/с годините with age, as one grows old

с настъпването на пролетта with the coming of spring

13. (за разлика в количество/брой, сравнение) by

с едни метър по-дълъг longer by one metre, a metre longer

с един ден по-рано а day early/too soon

закъснях с 10 минути I was 10 minutes late/too late by ten minutes

с един тон пo-високо/по-ниско а tone higher/lower

в сравнение с in comparison with, compared with

14. (обект на дейност/отношение) гордея се с be proud of

подигравам се с make fun of

бързам с hurry with

закъснявам с be late with

вж. съответните глаголи, глупак с глупак! you silly fool! глупака му с глупак! the silly fool! ти пък с тия/твоите котки you and your cats! c поздрав (на края на писмо) best regards

с уважете respectfully yours

с най-добри пожелания (with) best wishes

с намерение да with the intention of (c ger.)

с желание да wishing to (c inf.)

c време (своевременно) in good time

със стотици килограми hundreds of kilograms (of)

картофи с чували sacks and sacks of potatoes


Търсената дума е намерена