Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
ръка

1. hand

(от китката до лакьта) fore-arm

(от китката до рамото) arm

РЪКА за РЪКА hand-in-handwith)

с РЪКА with o.'s hands, with the hand

с шапка/револвер и пр. в РЪКА hat/revolver in hand

с ръце в джобовете with o.'s hands in o.'s pockets, hands in pockets

с ръце отзад with o.'s hands behind o.'s back

с голи ръце with bare hands

с празни ръце empty-handed

на РЪКА (саморъчно) by hand

нося/тъка/пиша на РЪКА carry/weave/write by hand

шито на РЪКА hand-sewn

нося (дреха) на РЪКА carry on o.'s arm

вдигам РЪКА hold up/raise o.'s hand

вземам/хващам за РЪКА take by the hand

водя за РЪКА lead by the hand

подавам РЪКА hold. out o.'s hand (на to), (помагам) lend/give; a helping hand (на to)

слагам си РЪКАта на ухото cup o.'s ear

хващам с РЪКА catch with the hand

хващам някого под РЪКА take s.o.'s arm. slip/draw o.'s arm through s.o.'s

хванати под РЪКА arm in arm

вземам/нося на ръце take/carry in o.'s arms

държа здраво в ръцете си hold tight in o.'s grasp

държим се за ръце hold hands

пипам с ръце handle

плясвам през ръцете rap over the knuckles

горе ръцете! hands up!

2. (обществено положение) standing, rank

средна РЪКА хора ordinary/middle-class people

хора от всякаква РЪКА people of all ranks

човек от първа РЪКА a man of high standing

3. мн. ч. (власт) hands

в ръцете на in the hands of, at the mercy of

е в ръцете на (зависи от) rests with, (за право) resides in

в добри/сигурни ръце in safe hands

държа в ръцете си hold in the hollow of o.'s hand

оставям се в ръцете на put o.s. in s.o.'s hands

поемам работите в ръцете си take matters in hand

4. (беритба) priming

5. (карти) hand

(взятка) trick

(възможност за игра) entry

решаващата РЪКА the odd trick

на РЪКА (на разположение) at hand, (на склад) on hand

имам пари на РЪКА have money at hand

на бърза РЪКА hastily, hurriedly

offhand
. slapdash, (много бързо) in no time

това е едно на РЪКА this is one thing certain; of course

плащам на РЪКА pay down/cash, pay (down) on the nail

под РЪКА (на разположение) near at hand, ready to hand, within easy, reach handy; easily available

от РЪКА наРЪКА from hand to hand

минавам от РЪКА на РЪКА pass from hand to hand, (за имот) change hands

от първа/втора РЪКА at first/second hand; first-/second-hand (attr,)

знам от първа РЪКА have first-hand information, know first-hand

вдигам РЪКА върху lift a hand against

вдигам ръце (признавам се за побе-ден) hold up o.'s hands, throw up the sponge, throw in o.'s hand, (отказвам се) give up

вдигам ръце от give up (as a bad job)

искам РЪКАта на ask for s.o.'s hand, seek s.o. in marriage

подлагам РЪКА beg

слагам/турямРЪКА на lay (o.'s) hands on

махвам (с) РЪКА на lose all interest in

не мърся/цапам ръцете си keep o.'s hands clean

подписвам с две ръце be dead sure

развързвам ръцете на някого give s.o. a free hand

развързани ми са ръцете have a free hand

ръцете ме сърбят да my fingers itch to

измивам си ръцете wash o.'s hands (of)

имам дълги ръце be thievish

имам златни ръце have deft fingers, be good with o.'s hands

имам лека РЪКА be nimble-fingered, be lucky

отпускам ръце give in

оставил си ръцете he's bungled it, he's made a mess of it

плюя си на ръцете set to (with a will), roll up o.'s sleeves

потривам ръце rub o.'s hands, gloat (over)

скръствам ръце fold o.'s arms

стоя със скръстени ръце do nothing (about s.th.)

давам с едната РЪКА, вземам с другата give with one hand, take back with the other

спирам такси с РЪКА hail a taxi

дясна РЪКА


Търсената дума е намерена