Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
рейтингче - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

река

1. същ. river; stream

p
. Темза the (river) Thames

p
. Мисисипи the Mississippi River p. Дунав the (river) Danube

нагоре по РЕКАта upstream, up the river

надолу пo РЕКАта downstream, down the river

край РЕКАта by the riverside

реки от кръв a river of blood, streams of blood

реки (дъжд) floods of rain

2. гл. say, tell

3. decide, make up o.'s mind

ако рече if he sets his mind to it

рекох да ви споходя I thought I'd come and see you

рекъл съм да I've decided to, I've made up my mind to

4. (струва ми се) think, it seеms to me

рекох, че е мечка I thought it was a bear

това ще рече that is to say да речем for example, say

аз, да речем; I for one

кажи-речи, току-речи almost

ако е рекъл господ God willing; if all goes well

дето го рекли as they say, as the saying is

ако е речено if it is to be

не било речено it was not to be

речено-сторено no sooner said than done; suit the action to the word

нещо рече тряс something went bang

речи тъй (направи, застани и пр. така) hold it/stand this way (според контекста)