Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
регулировъчен - непозната дума за речника

ред

1. (линия, ивица) row, range, line

(ръкописен, печатен) line

на първия РЕД in the front row

стол на първия РЕД a front row seat

пo четирима на РЕД four abreast, (на дълбочина) four deep

нов РЕД a new/fresh line/paragraph

почвам нов РЕД begin anew paragraph

линотипен РЕД печ. slug

чета между РЕДовете read between the lines

РЕД дървета а linc/row of trees

РЕД чинове a row of desks

2. (известен брой, поредица) а number/succession of; series

(последователност) sequence

безкраен РЕД мат. an infinite series

РЕД въпроси/трудности a series of questions/difficulties

РЕД мисли a chain of ideas

в тоя РЕД на мисли in this train of thought

РЕД посещения a round of visits

РЕД правила a set of rules

РЕД събития a sequence of events

пo РЕД причини for a number/variety of reasons

пo азбучен РЕД in alphabetic order/sequence

и РЕД други and many others

РЕД пo РЕД one after another, successively, in succession

(години) под РЕД (years) in succession

3. (начин на действие, подреждане, изправност, обичаи, сбор от правила, норми, строй, режим) order, system

воен. order, formation, array

РЕД и законност law and order

внасям/слагам РЕД в regulate

внасям известен РЕД в put some sort of system in

привеждам в РЕД put in order

научавам на РЕД discipline; teach s.o. order

научавам се на РЕД be disciplined, learn to be orderly

призовавам към РЕД call to order

слагам в РЕД put in order, set to rights, (стая и) do, (нещо повредено) put right

слагам работите си в РЕД put/set o.'s affairs in order, put o.'s house in order

карам под РЕД take matters in order

поддържам РЕДа maintain order, (в къща и пр.) keep (a house, etc,) in order

нарушавам/развалям РЕДа break the routine

променям РЕДa си change o.'s routine

приетРЕД accepted order, usage

установен РЕД a fixed routine, an established usage/method

такъв е РЕДът тук this is the custom here

вътрешен РЕД internal discipline, (на пансион и np.) house regulation/rules

човек на РЕДa a man of method, a methodical man

при добър/пълен РЕД in complete order, without disorder, smoothly

отстъпвам в добър РЕД retreat in (good) order

no
законен РЕД legally

пo административен РЕД through administrative channels

пo надлежния РЕД through the proper channels

пo съдебен РЕД in legal form; by order of the court

преследвам no съдебен РЕД prosecute, bring to trial

старият РЕД the old order/regime

без (никакъв) РЕД реll-mell, higgledy-piggledy

(според) както му е РЕДът in the proper way; in due form

боен РЕД воен, order of battle, battle order/formation/array

походен РЕД воен. marching formation

РЕД на гласуване voting procedure

в РЕД (за книжа и пр.) in (good) order, (за машина) in work-ing order

не в РЕД (развален, повреден) out of order

очите ми нещо не са в РЕД s.th. is wrong with my eyes, there is s.th. wrong with my eyes

не съм в РЕД (не се чувствувам добре) be/feel unwell

тук има нещо, което не е в РЕД there's s.fh. wrong here, разг. there's a screw loose somewhere

4. (време, удобен случай) turn; time

на свой РЕД in o.'s turn

всеки на свой РЕД each one in his turn

чакам си РЕДa wait o.'s turn

идва ми РЕДът, сега е мой РЕД да it is my turn to

идва ми отново РЕДът have o.'s turn again

преди да ми е дошъл РЕДът ahead of turn

още не му е дошъл РЕДът the time is not yet ripe for it

всичко на РЕДа си everything has its day

всичко върви пo РЕДa си things take their regular course

когато му дойде РЕДът all in good time

дойде РЕД човек да види... we will live to see...

5. мн. ч. (на армия, организация) ranks