Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
разстояние

distance, stretch

(на полет) flight

(промеждутък) space, interval, gap

РАЗСТОЯНИЕ между набрани букви set

РАЗСТОЯНИЕ между две (автобусни и пр.) спирки stage

разстояния между думи spaces

в РАЗСТОЯНИЕ на within, in the space of

в РАЗСТОЯНИЕ на една година within a year

на известно РАЗСТОЯНИЕ at some/a distance, at a certain remove (от from)

на РАЗСТОЯНИЕ (за пращане, хвърляне и пр.) to a distance

на голямо/малко РАЗСТОЯНИЕ от a great/short distance away from

па голямоРАЗСТОЯНИЕ един от друг widely separated, wide apart

на почетно РАЗСТОЯНИЕ at a safe/respectful distance

на еднакви разстояния at regular intervals

на 10 километра РАЗСТОЯНИЕ 10 kilometres away/distant

на 3 часа РАЗСТОЯНИЕ 3 hours away

на 10 минути РАЗСТОЯНИЕ 10 minutes walk away

от РАЗСТОЯНИЕ from a distance

виждам от РАЗСТОЯНИЕ see at a distance

говоря от голямо РАЗСТОЯНИЕ talk at long distance

държа на РАЗСТОЯНИЕ keep at arm's length

държа на почетноРАЗСТОЯНИЕ keep/hold at bay

държа се на известноРАЗСТОЯНИЕ keep at some/a certain distance away

държа се на почетно РАЗСТОЯНИЕ' keep o.'s distance, keep at a respectful distance

идвам на удобно РАЗСТОЯНИЕ (за обект на стрелба) come within convenient range

намирам се на известно РАЗСТОЯНИЕ от be some distance from

оттеглям се на РАЗСТОЯНИЕ withdraw to a/some distance

стрелям от РАЗСТОЯНИЕ от... fire at a distance of....

улучвам от значително РАЗСТОЯНИЕ hit at a considerable distance

на един куршум РАЗСТОЯНИЕ within gunshot

скъсявам РАЗСТОЯНИЕто между... и... bridge/narrow the gap/the distance between... and...

РАЗСТОЯНИЕ то прави всичко да изглежда по-хубаво distance lends enchantment


Търсената дума е намерена