Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
развалям

1. spoil, impair, mar

(съсипвам) ruin

(въздух и пр.) vitiate, contaminate

(вкус) spoil, vitiate

(стомах) upset. disorder

(повреждам) damage

РАЗВАЛЯМ апетита си spoil o.'s appetite

РАЗВАЛЯМ комплект damage a set

той си развали здравето he ruined his health

ще си развалиш очите you wilt ruin your eyes

РАЗВАЛЯМ строя воен. break the ranks

2. (разрушавам) pull down, destroy, demolish

3. (разтурям, осуетявам) (сдружение) dissolve

(договор) break

(годеж) break off

(приятелство) sever, break

РАЗВАЛЯМ дом/семейство break up a home/family

4. (нарушавам, разстройвам) spoil, mar; upset; disturb

РАЗВАЛЯМ удоволствието на някого spoil/mar s.o.'s pleasure

РАЗВАЛЯМ впечатлението от spoil the effect of

'РАЗВАЛЯМ плановете на някого upset/spoil/wreck/confound s.o.'s plans

разг. upset s.o.'s apple-cart

РАЗВАЛЯМ спокойствието на някого disturb s.o.

РАЗВАЛЯМ настроението на някого spoil s.o.'s humour, put s.o. out of humour

РАЗВАЛЯМ вечерта на някого ruin s.o.'s evening, разг. bitch s.o.'s evening

5. (морално) corrupt, deprave, debauch

6. (пари) change, break

можете ла да ми развалите десет лева? can you change ten levs for me? can you give me change for ten levs?

РАЗВАЛЯМ ce

7. go/get bad

(влошавам се) deteriorate, become worse

(за продукти и пр.) spoil, perish

(за месо) taint

(за вода) putrify

който бързо се разгаля perishable

(за зъби) decay, get bad

(гния) rot

тази храна не се разваля лесно this food will keep

продукти, които не се развалят лесно non-perishable products

не се разваля от горещина/влага it resists heat/moisture, it is heatproof/mois-tureproof

(за механизъм) get out of order, break down

настроението му се развали his spirits fell, he got out of humour

8. (погро-знявам) lose o.'s looks

9. (за време) break


Търсената дума е намерена