Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
работяга - непозната дума, може би имахте предвид работата (работа), работа или работя

работа

1. work (без pl.); a piece/job of work

(труд) labour

(на комисия и пр.) proceedings

единица РАБОТА физ. a unit of work

тежка РАБОТА hard work, toil

умствена РАБОТА mental work, brainwork, head-work

обществена РАБОТА public/social work

къщна/домакинска РАБОТА household work, chores

каторжна РАБОТА hard labour, penal servitude

принудителна РАБОТА forced labour

полска РАБОТА field work, work in the fields

еднообразна/неблагодарна РАБОТА treadmill

съвместна РАБОТА collaboration, joint work

ударнаРАБОТА shock work

бавна РАБОТА slow work, a slow job/process

бърза РАБОТА an urgent job

нямам бърза РАБОТА I'm in no hurry

извънредна РАБОТА extra work, overtime (work)

РАБОТА на час time-work

на РАБОТА at work

без РАБОТА idle

когато съм/остана без РАБОТА when I have nothing to do

залавям се за РАБОТА set to work, get down to work

спирам/преустановявам РАБОТА stop work/working, knock off work (for the day)

имаме много РАБОТА we're very busy, we're kept hard at work

добре извършена РАБОТА a fine/good piece of work/workmanship

зле извършенаРАБОТА a clumsy/shoddy piece of work, a badly done job

заплетена/завързана РАБОТА a catchy bit of work

това се казва РАБОТА that's smart work, that's a good job

стая/помещение за РАБОТА workroom

колкото да се намирам на РАБОТА just to have s.th. to do

ако си нямаш друга РАБОТА if you have nothing better to do

свършвам добра РАБОТА do a fine day's work

2. (занятие, служба, задължение) job, employment, work; occupation, business; line

редовна/постоянна РАБОТА regular/steady work, a regular/full-time job

РАБОТА с непълно работно време а part-time job

случайни/дребни работи odd jobs

РАБОТА на парче piece-work

РАБОТА на акорд вж. акорд

гледам/върша си РАБОТАта do o.'s job

постъпвам на РАБОТА go to workin, at) при фирма и пр. (for, with), take a job (in, at)

търся РАБОТА look for work/a job

намирам/давам РАБОТА на provide/find a job for; find work for

без РАБОТА съм, нямам РАБОТА be out or work/of a job, be unemployed

оставам без РАБОТА be left jobless, become unemployed, be out of a job/of work

твоя РАБОТА е да it's your job/duty to

това е доходна РАБОТА this business pays well, this is a lucrative business/job

започвам самостоятелна РАБОТА start o.'s own business, start on o.'s own

no
РАБОТА on business

говоря пo РАБОТА speak on business

той винаги говори за РАБОТА та си he's always talking shop

този човек си знае РАБОТАта this man knows his business/knows what he is about

3. (нещо) thing

(въпрос) affair, matter, business

не пипай неговите работи don't touch his things/belongings

работите вървят на добре things are improving, things are getting better

тази РАБОТА е отдавна забравена this affair is past and done with

странна/загадъчна РАБОТА a strange business

РАБОТАта не се свършва с това there's more to it than that

гледай си РАБОТАта!

4. mind your own business

5. (не се тревожи) don't worry

това е моя РАБОТА this is my own affair/business

това не е моя РАБОТА this is no concern of mine

не е твоя РАБОТА it's none of your business

твоя РАБОТА е да it's up to you to

не е наша РАБОТА да, не ни е РАБОТА да it's not for us to

РАБОТАта е сигурна/опечена разг. it's in the bag

несигурна РАБОТА разг. а bird in the bush

РАБОТАта излезе неопечена разг. the cake is dough

РАБОТАта се усложнява things are getting complicated/involved

празна РАБОТА,вятър РАБОТА nonsense, rubbish, fudge

занимавам се с празна/безполезна РАБОТА разг. hold a candle to the sun, mill the wind

не е там РАБОТАта that's not the point; it's quite a different thing/matter

там е РАБОТАта, там е цялата РАБОТА that's just the point

РАБОТАта е там, че the point is that

значи такава е РАБОТА та so that's how things stand

ще видя каква е РАБОТАта I'll