Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
примерче - непозната дума, може би имахте предвид примери (пример), пример че или пример

пример

1. (случай) instance; example; case

като ПРИМЕР by way of example/illustration

служа за ПРИМЕР на illustrate, exemplify

цитирам като ПРИМЕР cite as an example/illustration

привеждам/давам ПРИМЕР give an example, name/adduce/cite an instance

ПРИМЕР от този род а case in point

2. (за подражание) model. example

давам личен ПРИМЕР set an example, give a lead, show the way (на to)

давам някого за ПРИМЕР hold s.o. up/cite s.o. as a model

ПРИМЕР за подражение an example to be imitated/to imitate/to follow

вземам някого за ПРИМЕР take s.o. as a model, follow s.o.'s example

следвам ПРИМЕРa на follow the lead/example of

прен. tread in the steps of

давам ПРИМЕР за добро държане set an example/a model of good conduct

за ПРИМЕР as an example/a model

служа за ПРИМЕР serve as an example/a model

no
ПРИМЕРa на after the example of; in imitation of