Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
празен

1. (за съд и пр.) empty

(незает-за маса. място, служба) vacant

(необитаван) uninhabited, tenantless

(безлюден) empty

(за улица) deserted

(неизписан, непопълнен - за бланка, чек, лист) blank

(за пощенски запис) void

празно място a vacant plot (of land), a vacant lot

(в книга, на карта и пр.) blank

празно пространство vacuum, empty

книж. void space

природата не търпи празно пространство nature abhors a vacuum

гледам в празно пространство stare/gaze into space

c
празни ръце empty-handed

празна стая (свободна) a vacant room, (без покъщнина) an empty room

ПРАЗЕН стол an unoccupied chair

2. (не-зает, без работа) idle; тех. loose

стоя ПРАЗЕН stand idle

ПРАЗЕН ход тех. idle running

ПРАЗЕН час run

3. прен. (безсъдържателен, без стой-ност) empty, superficial, yeasty

(за човек и) empty-headed

празни думи empty/mere words; lip service

ПРАЗЕН живот а blank existence, a futile/frivolous life

празни приказки idle talk/words, claptrap; twaddle, wish-wash, wind

говоря празни приказки talk through o.'s hat

празна работа nonsense

празна слава empty glory

ПРАЗЕН човек a shallow/superficial person; an empty shell

4. прен. (напразен, неосъществим) vain, false, fond

(за желания) ineffectual

празни мечти castles in the air

ПРАЗЕН мечтател lotus-eater

на ПРАЗЕН стомах on an empty stomach

наливам от пусто в празно прен. mill the wind


Търсената дума е намерена