Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
правя

на/превръщам в ПРАВЯ reduce/burn to ashes

ставам на ПРАВЯ be reduced to ashes

посипвам си главата с ПРАВЯ do penance in sackcloth and ashes; put ashes on o.'s head, cover o.'s head with ashes

тури му ПРАВЯ let bygones be bygones, forget it

ПРАВЯ на езика ти touch wood

1. (изработвам, произвеждам) make

(извършвам, изпълнявам, уреждам) do

(сграда, мост и пр.) make. build

(грешка) make, perpetrate

aй, кафе и пр.) make

ПРАВЯ гаргара gargle

ПРАВЯ добро do good

ПРАВЯ впечатление на някого make/produce an impression on s.o., impress s.o.

ПРАВЯ всичко възможно do o.'s utmost, do what one can

ПРАВЯ въпрос raise an issue, разг. make a fuss, kick up a fuss (за about)

ПРАВЯ избори hold elections

ПРАВЯ засечка misfire, hang fire

ПРАВЯ изключение make/be an exception

ПРАВЯ икономии make economies, economize

ПРАВЯ един кръг сп. get round one lap

ПРАВЯ комплимент pay/make a compliment

ПРАВЯ магарии get into mischief

има още много да се прави much yet remains to be done

ПРАВЯ опити make experiments, experiment

ПРАВЯ посещение pay a visit (на to)

ПРАВЯ преброяване на населението take a census. of the population

ПРАВЯ предложение make it proposal (на to), (на събрание) table a motion, (за женитба) propose to a lady

ПРАВЯ сватба get married; give a wedding party, make a wedding feast

ще правите ли сватба? are you going to give a wedding party/reception/feast?

ПРАВЯ сензация make/cause a sensation

ПРАВЯ снимка take a picture/snapshot

ПРАВЯ стъпка take a step

'ПРАВЯ състояние make money/a fortune

ПРАВЯ услуга на някого do s.o. a favour/service/kindness

2. (постъпвам, действувам) do, act

прави, както ти казвам-do as I tell you

прави, каквото прави, все-радиото слуша he does nothing but listen to the radio, he keeps listening to the radio

ПРАВЯ, каквото си ща have o.'s own way; obtain o.'s way

ПРАВЯ (с някого), каквото си ща turn/twist/wind (s.o.) round o.'s (little) finger; mould s.o. like wax

добре прави той, че he does well to (c inf.)

зле правите, като уоu are wrong to

ПРАВЯ същото do the same; follow suit

3. (представям някого за някакъв) take (s.o.) for

защо ме правиш на дете? why do you treat me like a child?

тази рокля я пвави по-дебела, отколкото е this dress makes her look fatter than she is; this dress is not slimming

4. (превръщам в) turn (s.th.) into, make into

ПРАВЯ нощта на ден turn night into day, (работя до късно) burn the midnight oil

ПРАВЯна пепел burn to ashes

5. (при смятане) make

пет по пет правят двадесет и пет five times five make twenty five

6. (ставам причина за, предизвиквам) cause, bring about

град глад не прави hail will/does not cause hunger

този. шум ме прави да пощурея this noise drives me mad

какво правите? how are you? how are you getting along?

какво ще я правиш тази къща? (за какво ти е) what are you going to do with this house? what earthly good will this house be to you?

не знам какво ще правя с тези... (не ми са нужни) I have no earthly use for..., I have no idea what to do with...

ПРАВЯ дългове make/contract debts

ПРАВЯ мили очи fawn (upon), toady

ПРАВЯ някому компания keep s.o. company

това ви прави чест it does you credit

ПРАВЯ поведение stand on o.'s good behaviour, put o.'s best foot forward

ПРАВЯ подаръци give/make presents

ПРАВЯ скомина на някого set s.o.'s teeth on edge

ПРАВЯ-струвам contrive, leave no stone unturned

ПРАВЯ температура run a temperature

ПРАВЯ бебе на get (a girl) ; n trouble, make (a woman) pregnant; put (a woman) in the family way

ПРАВЯ си застраховка take out an insurance

ПРАВЯ си зъбите have o.'s teeth fixed, have o.'s teeth attended to

ПРАВЯ си илюзии cherish illusions

ПРАВЯси косата на апарат have o.'s hair permed, have a perm

ПРАВЯ си костюм (н пр.) have a suit (etc.) made

ПРАВЯ си къща have a house built

ПРАВЯ си сметката без

ПРАВЯ make/stage/engineer a coup

7. (обрат) turn, (radical) change


Търсената дума е намерена