Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
право

1. същ. right (на to, of c ger., над over)

title (на to)

права rights, (пълномощия) powers

авторско ПРАВОcopyright

граждански права civil rights

ПРАВО на гласуване, избирателно ПРАВО right to vote, elective franchise; suffrage

всеобщо избирателно ПРАВО universal suffrage

имам ПРАВО на гласуване be eligible to vote

лишавам от избирателни и граждански права disenfranchise

ПРАВО на давност юр. prescription, prescriptive right

законно ПРАВО a legal right

ПРАВО на прелетяване над/преминаване през чужда територия fly-over rights, way-leave

ПРАВОто на силния/на силата the right of the strong

ПРАВО на собственост property rights. ownership

ПРАВО на убежище right of sanctuary/asylum

влизам в правата си come into o.'s own

take
over, (на домакин) play the host

възстановявам правата на restore s.o. to his rights

в ПРАВОто си съм be within o.'s rights (да to, in c ger.)

давам ПРАВО на някого entitle s.o. to (c inf.), (заявявам, че някой е прав) declare s.o. to be right, admit s.o. to be in the right

запазвам си ПРАВОто reserve the right

запазвам си ПРАВО то за по-късно (при черпене) may I have some later, (при гостуване) may I come another time

имам ПРАВО да се ползувам от (дом, игрище и пр.) have the run of

имам ПРАВО да have a right to (do s.th.), be entitled to (do s.th.), be justified in (doing s.th.)

have a title/claim (на, над to)

имам пълно ПРАВО be fully entitled to, have every right (да to c inf.)

кой им дава ПРАВОто да what right have they to (c inf.)

нямам ПРАВО да have no right to (c inf.)

пo ПРАВО by rights

предявя-вам правата си establish o.'s rights

c
ПРАВО with good reason, with truth, rightly, fairly reasonably

с пълно ПРАВО with justice, right-fully, with a great deal of justification

той не е съгласен, и с ПРАВО he doesn't agree to it, quite rightly so

с какво ПРАВО what right have you/they etc. to (c inf.); on what grounds do you/they etc.

2. (наука) law, jurisprudence

въздушно ПРАВО air law

гражданско ПРАВО civil/common law

държавно ПРАВО public law

международно ПРАВО international law

морско ПРАВО maritime law

наказателно ПРАВО criminal law

национално ПРАВО municipal law

обичайно ПРАВО unwritten law, common law

облигационно ПРАВО contractual law

юмручно ПРАВО club-law

доктор пo ПРАВО то a doctor of law

следвам ПРАВО study law, study/read for the bar

3. (справедливост, правда) justice

4. нар. (в права посока) straight, direct; right, bang

ПРАВО навън right/straight out

ПРАВО напред/нагоре/надолу н пр. straight ahead/up/down etc.

ПРАВО пред себе си before o.'s nose

блъснах се ПРАВО в I bumped smack into

гледам ПРАВО пред себе си look straight ahead; look straight before one/in front of one

гледам ПРАВО в очите look (s.o.) full in the face

5. (направо към целта без заобикалки) идвам ПРАВО на въпроса come straight to the point

казвам ПРАВО в очите/лицето say s.th. light to s.o.'s face. say s.th. frankly/openly/bluntly/roundly

отивам ПРАВО към целта go straight to the goal

отивам ПРАВО у дома go straight home

попадам ПРАВО в целта hit the mark/the bull's eye

6. (справедливо) ПРАВО или криво rightly or wrongly

което си е-ПРАВО in all fairness

ПРАВО куме, та в очи flat and plain; (speak) straight from the shoulder


Търсената дума е намерена