Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
полухипноза - непозната дума без предложения за замяна

получавам

1. get, receive

(неочаквано) be given

(като абонат) take (in)

ПОЛУЧАВАМ гласност get publicity, become known

ПОЛУЧАВАМ гласове (при избори) poll/receive votes

ПОЛУЧАВАМ дажби воен. draw rations

ПОЛУЧАВАМ заплатата си draw/receive o.'s salary

ПОЛУЧАВАМ заповед receive orders

ПОЛУЧАВАМ забележка/мъмрене be reprimanded

ПОЛУЧАВАМ си заслуженото get o.'s due, get what one deserves, receive o.'s (just) deserts

ПОЛУЧАВАМ известие от hear from, get news from

ПОЛУЧАВАМ наследство inherit a legacy

ПОЛУЧАВАМ пo наследство inherit, разг. come in for a legacy

ПОЛУЧАВАМ премия receive a prize, be awarded a prize

ПОЛУЧАВАМ признание като be recognized as, get/gain recognition as

заслугите му получиха всеобщо признание his merits were universally acknowledged

ПОЛУЧАВАМ повишение be promoted, get a promotion

не ПОЛУЧАВАМ повишение miss promotion

ПОЛУЧАВАМ разрешение get leave (от from, of), obtain permission (от from)

2. (добивам) get. receive, obtain

хим. get, prepare

ПОЛУЧАВАМ вода (за град и пр.) draw water-supply (от from)

ПОЛУЧАВАМ основа receive a grounding (пo in)

ПОЛУЧАВАМ житейска опитност see life

ПОЛУЧАВАМ самоуправление obtain autonomy, become self-governing

ПОЛУЧАВАМ тласък gain impetus

ПОЛУЧАВАМ удовлетворение obtain/get satisfaction

ПОЛУЧАВАМ убежище get asylum, be granted asylum

ПОЛУЧАВАМ удар have a stroke

ПОЛУЧАВАМ ce

3. (no пощата) come, arrive

4. (оказ-вая се) turn out, come out

при последна сметка се получава едиколко си it comes out/pans out at so much

получи се съвсем не това което предполагах it turned out/panned out different from what I expected/figured