Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
пневмоперитонеум - непозната дума без предложения за замяна

по

1. (върху) on, over

(протежение на-хоризонтално) along

ходя ПО тревата walk on the grass

той пътува ПО цялата страна he travels all over the country

удрям ПО главата strike on the head

вървя ПО пътя walk along the road

(ПО наклон) up, down

качвам се/слизам ПО стълбата go up/down the stairs

вървя ПО следите на follow the footprints of; trail (s.o.)

2. (no повърхността на) on, over, in

търкалям се ПО пода roll on the floor; lie about/on the floor

удрям с юмрук ПО масата strike o.'s fist on the table

пляскам ПО лицето/гърба slap in the face/on the back

плъзгам се ПО повърхността skim over the surface

ПО лицето му се явя усмивка a smile spread over his face

3. (според) according to

ПО мое мнение in my opinion, to my mind

ПО план according to plan

ПО разписание according to schedule

работя ПО програма work to a programme

решавам ПО съвест decide according to o.'s conscience

обличам се ПО модата dress in fashion

ПО европейски (образец) after the European fashion

ПО закон in law

4. (въз основа на) on, at

ПО подозрение on suspicion

ПО настояване/молба/покана н пр. на at the insistence/request/invitation etc. of

работя ПО договор work under contract

5. (сред) among

болест ПО добитъка a disease among cattle

6. (чрез, посредством, по отношение на, като се съди по by) through

ПО суша/море/въздух by land/sea/air

ПО пощата by post

ПО радиото/телефона over the radio/telephone

ПО заповед by order

ПО право by right

ПО задължение from a sense of duty, out of duty

ПО природа/кръв by nature/blood

ПО този въпрос се отнесете до него see/address him on/about this matter

ПО грешка by mistake

ПО никакъв начин by no means

ПО някакъв начин in some way

ПО този начин in this way; thus

ПО споразумение by appointment

ПО име by name

ПО произход by origin

водя се ПО go by

съдя ПО judge by

съдя ПО външността judge by appearances

пращам ПО пощата send through the post/by post

7. (вследствие на) through, by

не ПО моя вина through no fault of mine

ПО недоглеждате through inadvertance, inadvertently, by an oversight

ПО невнимание/разсеяност through carelessness/absent-mindedness

ПО болест through illness

отпуска ПО болест sick-leave

ПО тази причина for this reason

ПО негово внушение at his suggestion

ПО общо съгласие through/by general consent

ПО навик out of habit

ПО силата на навика from force of habit

8. (за начин, език и пр.) in

ПО английски in English

ПО риза in o.'s shirtsleeves

ПО чехли in slippers

специализирам се ПО specialize in

9. (за стреляме, насочване) at, on, for

ПО адрес на aimed at, meant for

стрелям ПО някого shoot at s.o.

хвърлям камък ПО кучето throw a stone at a dog

10. (за нареждане на материали) under

ПО автори under authors

11. (около, по време на) about, at

ПО това време about/at this/that time

ПО Нова година about New Year

ПО празниците during the holidays

ПО време на during; at the time of

ПО здрач at dusk

ПО обед at noon

ПО вечеря in the evening; at supper time

ПО цели дни days on end

ПО цели часове for hours on end

12. (разпределение) by

давам ПО едно на всекиго give one each

маршируваме ПО двама march two by two

ПО двама наведнаж two at a time

ПО двама и трима in twos and threes

малко ПО-малко little by little

едни ПО един one by one

ПО пет лева броя at five levs each

пет ПО пет five times five

пет, умножено ПО пет five multiplied by five

13. (за скорост, цена и пр.) at