Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отнасям

1. (занасям) take, carry, (за превозно средство) take, drive

2. take/carry away

(за вода) bear/carry away/off

(за вълни и) wash away, (за течение) drift, (от палуба на кораб-за вълна) sweep/wash overboard

(за вятър) blow/carry away, whiffle

(покрив-за вятъра) blow off

(за болест) carry off

ОТНАСЯМ бързо whip/whisk off

(задигам) carry off/away, walk off with, make off/away with, filch, pinch

ОТНАСЯМ на носилка carry off on a stretcher

ОТНАСЯМ посеви wash away crops

ОТНАСЯМ мост sweep away a bridge

бивам отнесен от вълните drift out to sea

3. прен. refer, relate, assign (to)

ОТНАСЯМ въпрос до refer a question/matter to

ОТНАСЯМ (въпрос) за разрешение remit (to)

ОТНАСЯМ въпрос до съда bring a case to court

ОТНАСЯМ към дадена категория assign to a category

ОТНАСЯМ към даден вид биол, relate to a species

ОТНАСЯМ боя get a licking

ОТНАСЯМ ce

4. (обръщам се) apply, address o.s. (към to)

действувам, без да се ОТНАСЯМ до act without reference to

5. (свързан съм) have to do (with), apply, refer (to); concern

(спадам) belong, pertain, be related (към to)

ОТНАСЯМ се до/за have a bearing on, be relative/relevant to, have to do with; involve

ОТНАСЯМ се пряко до have a direct bearing on

не ce ОТНАСЯМ до/за have no reference to

това се отнася за тебе that applies to/concerns you, that is meant for you

това не се отнася до мене that has nothing to do with me; that does not concern me

същото се отнася и до the same holds true (in respect) of

колкото се отнася до in regard to, with respect to, as far as... is concerned

за какво се отнася? what is it (all) about?

който (не) се отнася до (ir)relevant to

6. (имам дадено отношение към, държа се с) treat, behave to(wards)

ОТНАСЯМ се критично/скептично/обек-тивно/с недоверие/с презрение към be critical/sceptical/objective/distrustful/contemptuous of

ОТНАСЯМ се несериозно към make light of

ОТНАСЯМ се добре с treat (s.o.) well/kindly

be
nice to (s.o.)

ОТНАСЯМ се зле с treat (s.o.) badly, be unfriendly, use ill

ОТНАСЯМ се справедливо с be fair to, do justice to

ОТНАСЯМ се със съчувствие към be in sympathy with, sympathize with

ОТНАСЯМ се с доверие към repose/put o.'s trust in

ОТНАСЯМ ce строго към treat severely, be severe in o.'s treatment of

ОТНАСЯМ се грубо към treat roughly, (малтретирам) manhandle, pull about

ОТНАСЯМ се снизходително към treat condescendingly, patronize

ОТНАСЯМ се с пренебрежение към run down

ОТНАСЯМ се с някого като с равен/с приятел treat s.o. as an equal/like a friend

умея да се ОТНАСЯМ с деца н пр. have a way with children etc.

отнасяй се с хората, така, както искаш да се отнасят с тебе do as you would be done by

се отнася към - 2 се отнася към 3 както 4 към 6 - 2 is to 3 as 4 is to 6


Търсената дума е намерена