Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
откривам

1. uncover, lay bare/open

прен. open

(тайна и пр.) reveal

(нерв) expose

(паметник) unveil

ОТКРИВАМ тайна let out/reveal a secret

ОТКРИВАМ път open up a way (към to)

ОТКРИВАМ пътя към open the way/road to, pave the way for

ОТКРИВАМ за някого пътя към put s.o. on the road to

ОТКРИВАМ перспектива (да) hold out/open a prospect (of с ger.)

ОТКРИВАМ (широки) перспективи open up broad vistas (за to)

ОТКРИВАМ възможност open up a chance (за for)

ОТКРИВАМ нови възможности open (up) new possibilities

ОТКРИВАМ картите си show o.'s hand/game/cards (и прен.)

ОТКРИВАМ душата/сърцето си на някого open o.'s heart to s.o., unbosom o.s. to s.o.

2. (учредявам, слагам начало на) open

(танц, разисквания и) lead off

(тържествено) inaugurate

ОТКРИВАМ отново (театър и пр.) reopen

ОТКРИВАМ магазин open/start a shop

ОТКРИВАМ сметка/партида open an account

ОТКРИВАМ кампания launch a campaign

ОТКРИВАМ подписка open a subscription list

ОТКРИВАМ подписка за заем float a loan

ОТКРИВАМ нова ера open a new era, mark an era

ОТКРИВАМ сезона open/launch the season

ОТКРИВАМ фронт open a front

ОТКРИВАМ огън open fire (срещу on)

3. (намирам) discover; find out; detect

(причина, източник и) run to earth

(нещо скрито) unearth, hunt up, trace

ОТКРИВАМ нов континент discover a new continent

ОТКРИВАМ начин discover a way (да of с ger.), find a way (да to с inf.)

ОТКРИВАМ петрол/злато strike oil/gold

ОТКРИВАМ грешки discover faults, detect mistakes/errors

ОТКРИВАМ пропуски/измама/лъжа detect omissions/a fraud/a lie

ОТКРИВАМ признак на detect a sign of

ОТКРИВАМ истината find out/discover the truth

открил Америка he thinks he has discovered America

ОТКРИВАМ се (за учреждение, из-ложба и пр.) open

(за гледка) open out

от стаята се открива хубава гледка the room commands a fine view, there is a fine view from the room

от върха се открива хубава гледка a fine view opens out from the peak, there is a fine view from the peak

ако се открие вакантно място if there is an opening


Търсената дума е намерена