Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отказвам

refuse, decline (да to)

(отговарям отрицателно) deny, answer in the negative, return a negative; reject

ОТКАЗВАМ на refuse

ОТКАЗВАМ да дам съгласието си withhold o.'s consent, ОТКАЗВАМ да приема (храма и пр.) reject

(плащана на чек) dishonour

ОТКАЗВАМ да се подчиня на defy

ОТКАЗВАМ да се подчиня на закона defy the law

ОТКАЗВАМ да изпълня задължение repudiate an obligation

ОТКАЗВАМ да платя дълг repudiate/dishonour a debt

ОТКАЗВАМ да дам подкрепата си withhold o.'s support (на from)

ОТКАЗВАМ да дам позволение withhold permission

ОТКАЗВАМ на кандидат за женитба refuse a suitor

ОТКАЗВАМ да действувам (за механизъм) fail

ОТКАЗВАМ се give up (oт, да-, с ger.)

desist (от, да from с ger,)

ОТКАЗВАМ се от give up, renounce, drop, (дете) disavow, (мнение и пр,) recant, (чрез договор) cede. юр. disclaim, waive

ОТКАЗВАМ се от покапа decline an invitation

ОТКАЗВАМ се от правата си renounce/relinquish/abdicate/yield o.'s rights

не се ОТКАЗВАМ от правата си stand firm on o.'s rights

ОТКАЗВАМ се от наследство give up an inheritance

ОТКАЗВАМ се от престола abdicate, renounce o.'s/the throne

ОТКАЗВАМ се от миналото си renounce o.'s past

ОТКАЗВАМ се от длъжността си give up/relinquish/resign o.'s position

ОТКАЗВАМ се от задълженията си renounce o.'s obligations

ОТКАЗВАМ се от членство drop o.'s membership

ОТКАЗВАМ се от убежденията си renounce o.'s convictions, give up o.'s beliefs, recant

ОТКАЗВАМ се от идея give up/drop an idea. set an idea aside

той се отказа от тази мисъл he thought better of it

ОТКАЗВАМ се от всяка мисъл, за give up all thought of

ОТКАЗВАМ да се занимавам с refuse to have anything to do with, write off

ОТКАЗВАМ се да съдя renounce/withhold judgment, suspend/defer (o.'s) judgment

ОТКАЗВАМ ce от намерението си abandon o.'s intention

ОТКАЗВАМ ce oт опит relinquish/give up an attempt

ОТКАЗВАМ ce oт обещание go back on a promise

ОТКАЗВАМ се от думите си deny/renounce/withdraw/retract o.'s words

ОТКАЗВАМ се от подписа си refuse to acknowledge o.'s signature, deny o.'s signature

ОТКАЗВАМ се от честта да decline the honour of (c ger)

ОТКАЗВАМ се от поданството си expatriate o.s.

ОТКАЗВАМ се от по-нататъшно водене на дело (за адвокат) throw down o.'s brief, ОТКАЗВАМ се от състезание drop out of/retire from a competition

ОТКАЗВАМ се от кaфето/от пиене go off coffee/liquor

ОТКАЗВАМ ce or пушене/пиене give up smoking/drinking

не бих се отказал от една бира I wouldn't say no to a glass of beer

ОТКАЗВАМ се! (много е трудно) I give up разг. it beats/licks me


Търсената дума е намерена