Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отделям

1. separate, detach, disjoin, sever; set off/apart, mark off; dissociate, disconnect, disunite

ОТДЕЛЯМ със завеса curtain off

ОТДЕЛЯМ с преграда partition off

ОТДЕЛЯМ със запетаи mark off by commas

ОТДЕЛЯМ със скоби set off by brackets

ОТДЕЛЯМ плявата от житото divide chaff from grain

ОТДЕЛЯМ истината от лъжата distinguish truth from falsehood; winnow out the true from the false

ОТДЕЛЯМ формата от съдържанието dissociate form from content

ОТДЕЛЯМ църквата от държавата disestablish the church

икономиката не може да се отдели от политиката economy and politics cannot be divided

2. (отбирам, избирам) pick (out), single out, select, choose

ОТДЕЛЯМ най-едрите ябълки pick out the biggest apples

3. (no-свещавам) devote, spare

(определям, предназначавам) allot, allocate (to), earmark (for)

ОТДЕЛЯМ време за spare the time for; take time off to (do s.th.)

можете ли да ми отделите пет минути? can you spare me five minutes?

ОТДЕЛЯМ средства set aside/apart funds, allocate funds

ОТДЕЛЯМ сума за allocate a sum (to s.o., for s.th.)

ОТДЕЛЯМ пари allot money for

ОТДЕЛЯМ от дохода си spare out of o.'s income (for)

ОТДЕЛЯМ място за give/spare room for, (във вестник и пр.) devote/allocate space to

4. (скътвам, пестя) put aside, save

ОТДЕЛЯМ за черня дни put aside for a rainy day

ОТДЕЛЯМ от залъка си stint o.s. of food (да in order to), pinch and scrape (in order to)

5. физиол. secrete

(топлина, газове и пр,) evolve, release

(излишни вещества) excrete, eliminate

(течност) exude

6. хим. liberate

ОТДЕЛЯМ син/дъщеря give a son/daughter his/her share of the property

ОТДЕЛЯМ ce

7. move away (from); separate, get detached

(за човек и) detach o.s., part, separate o.s. (from), leave s.o.'s side; cut loose; cut o.s. off (from)

(за път) branch off

(за предмет) get/become detached, detach itself

(за горен пласт и пр.) come off/away, (за кора) peel off

(за плавателен сьд) ОТДЕЛЯМ се от кей depart from a quay, put off (from a pier)

ОТДЕЛЯМ се от пристанището pull away from the quayside

ОТДЕЛЯМ се от земята (за самолет) take off, leave the ground

ОТДЕЛЯМ се от семейството си separate o.'s from o.'s family, cut o.s. off from o.'s family

ОТДЕЛЯМ се от общeството withdraw from/cut o.s. off from societ

ОТДЕЛЯМ се от тълпа break away from/step out of a crowd

ОТДЕЛЯМ се от федерация secede from a federation

не се ОТДЕЛЯМ от keep near; cling to; not leave s.o.'s side

не се ОТДЕЛЯМe едни от друг keep up with each other; stick together; be inseparable

8. (различавам се) be distinguished

(изпъквам) stand out

ОТДЕЛЯМ се на фона на stand out against

9. (очуждавам се) become estranged (from)

10. (заживявам отделно от близките си) set up o.'s own home; set up a separate establishment; live on o.'s own

ОТДЕЛЯМe ce set up house together

11. (за учреждение) be organzed (as a separat institution)

12. (за пара. газ и пр.) be given off, be liberated

(във вид на пара, пот и пр.) transpire


Търсената дума е намерена