Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
отговарям

1. answer, reply (на to, с by), make/give an answer, make a reply (to)

(когато чуя името си) respond (to)

ОТГОВАРЯМ вместо/ОТГОВАРЯМ от името на reply for

не ОТГОВАРЯМ нищо make no reply

ОТГОВАРЯМ направо give a straight answer

не ОТГОВАРЯМ направо give a roundabout answer

ОТГОВАРЯМ както трябва/правилно give the right answer

ОТГОВАРЯМ на поздрава на return/acknowledge s.o.'s greeting

ОТГОВАРЯМ дръзко answer/talk back, retort

ОТГОВАРЯМ със същото reciprocate, retaliate

ОТГОВАРЯМ само с "да" и "не" speak in monosyllables

ОТГОВАРЯМ с думи/дела answer in words/deeds

ОТГОВАРЯМ на писмо answer a letter, reply to a letter

ОТГОВАРЯМ писмено write back

ОТГОВАРЯМ на запитвания answer inquiries

ОТГОВАРЯМ на сигнал reply to a signal, мор. acknowledge a signal

ОТГОВАРЯМ на огън return (the) fire, shoot/fire back

ОТГОВАРЯМ на огъня на неприятеля answer the enemy's fire, (за батарея) fire in return

ОТГОВАРЯМ на обвинение face a charge, юр. rejoin

ОТГОВАРЯМ на чувствата на return s.o.'s love/affection, respond to/repay s.o.'s affection, reciprocate s.o.'s feelings/affection

ОТГОВАРЯМ на зло с добро repay good for evil

ОТГОВАРЯМ на любезност с любезност return a kindness

ОТГОВАРЯМ на сила със сила meet force with force

ОТГОВАРЯМ на насилие с насилие counter violence with violence

ОТГОВАРЯМ на удар с удар return blow for blow, strike back

ОТГОВАРЯМ с обвинение recriminate (against)

2. (отговорен съм) be responsible (за for), be answerable (for), answer (for)

(гарантирам) vouch for; be in charge (of)

ти ще отговаряш you'll answer for it. you'll be responsible (пред before)

не ОТГОВАРЯМ don't hold me responsible, don't say I didn't warn you

ОТГОВАРЯМ с главата си answer (for s.th.) with o.'s life

ОТГОВАРЯМ за последствията take the consequences, answer for the consequences

3. (съответствувам, подхождам) fit, suit, correspond (to), square (with), be in line/keeping (with), measure up (to), conform (with, to)

(на цвят) match

ОТГОВАРЯМ напълно на correspond exactly to

ОТГОВАРЯМ на условие satisfy a condition

ОТГОВАРЯМ на всички условия fulfil all conditions

ОТГОВАРЯМ на известно предназначение serve a purpose

ОТГОВАРЯМ на целта answer the purpose

ОТГОВАРЯМ на определена нужда answer a specific need

ОТГОВАРЯМ на изисквания suit requirements, qualify

ОТГОВАРЯМ на изискванията на be up to the requirements of

ОТГОВАРЯМ на всички изисквания разг. fill the bill

ОТГОВАРЯМ на действителността correspond to reality/realities

ОТГОВАРЯМ на фактите fit the facts

ОТГОВАРЯМ на очакванията на come up to s.o's expectations

ОТГОВАРЯМ на желанията на answer s.o.'s wishes

ОТГОВАРЯМ на вкуся на be suited to s.o/s taste

който отговаря ва всички най-модерни условия up-to-date

не ОТГОВАРЯМ на belie

делата не отговарят на думите му his acts belie his words, his acts do not square with his words


Търсената дума е намерена