Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
освобождавам

1. free, set free, liberate, set at liberty, (от затвор) discharge, release

ОСВОБОЖДАВАМ от робство/зависимост и пр. emancipate (from)

ОСВОБОЖДАВАМ задържано лице set free/dismiss a detainee

ОСВОБОЖДАВАМ от залог redeem, take out of pledge

2. (избавям) release, relieve, ease (of)

(от затруднение и пр.) extricate (from)

( откъсвам, отскубвам) disentangle, disengage (from)

ОСВОБОЖДАВАМ от товар relieve/ease of a burden

ОСВОБОЖДАВАМ от задълженията му/от всякаква отговорност relieve s.o. of his obligations/of all responsibility

ОСВОБОЖДАВАМ от отговорност dispense/exonerate from responsibility

ОСВОБОЖДАВАМ от грижа ease of a care

ОСВОБОЖДАВАМ ръката си disengage o.'s hand

ОСВОБОЖДАВАМ от окови unshackle

3. (от данък, военна служба и пр.) exempt from

ОСВОБОЖДАВАМ от данъци exempt from taxes

ОСВОБОЖДАВАМ от военна служба exempt from military service

ОСВОБОЖДАВАМ от действителна служба поради болест и пр. воен. invalid

ОСВОБОЖДАВАМ от наряд воен. exempt from fatigue

бивам освободен от наряд be excused a fatigue

бивам освободен от изпит be exempt from an examination

бивам освободен от други задължения be excused other duties

4. (уволнявам и ОСВОБОЖДАВАМ от служба) dismiss, discharge; remove from office

(временно) suspend

5. (опразвам) clear, vacate

ОСВОБОЖДАВАМ пътя от превозни средства clear the road of traffic

ОСВОБОЖДАВАМ стаята си/помещението vacate o.'s room/the premises

6. (на митница) clear (o.'s luggage etc.) (through the customs)

7. тех. release

8. хим. liberate. eliminate

ОСВОБОЖДАВАМ пари set money free

ОСВОБОЖДАВАМ блокирани авоари/английски лири release blocked assets/sterling

машините освобождават много работна ръка machinery dispenses with much labour

ОСВОБОЖДАВАМ ce free/liberate o.s. (of), get free (from); disengage o.s. (from)

(с чужда помощ) be set free

(отървавам се) get rid (of)

(отскубвам се) break loose/free, cut loose (from)

(овакантявам се) fall vacant

ОСВОБОЖДАВАМ се (отказвам се) от discard, jettison

ОСВОБОЖДАВАМ се от навици/предразсъдъци lay aside habits/prejudices

ОСВОБОЖДАВАМ се от влиянието на outgrow the influence of

ОСВОБОЖДАВАМ се от лошо предчувствие divest o.s. of a misgiving

не мога да се освободя от тая мисъл I cannot divest myself of/get rid of the idea

ОСВОБОЖДАВАМ се от излишно население discharge superfluous population

ОСВОБОЖДАВАМ се от бременност be delivered (of a child)


Търсената дума е намерена