Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
общ

general

(който се отнася за повече хора или предмети) common (за to)

(който засяга всички) universal

(съвместен) joint

(взаимен) mutual

(сумарен) total, aggregate

(за помещение) shared

ОБЩ въпрос а general issue

ОБЩ брой a total number; a grand total

ОБЩ живот life together, (в казарма, училище) community life

ОБЩ брой на членовете на организация an aggregate membership

ОБЩ работник labourer, an unskilled worker

ОБЩ вид a general appearance

(на страна) physiognomy

въпроси от ОБЩ интерес matters of general interest

ОБЩ фронт a common front

ОБЩ доход a total income

ОБЩ капитал a total capital

ОБЩ ефект a total/a cumulative/an overall effect

ОБЩ поглед a general view (of)

ОБЩ език a common language; lingua franca

намираме ОБЩ език find common ground, learn to understand one another

не можем да намерим ОБЩ език talk at cross-purposes

ОБЩ смисъл a general sense/meaning

ОБЩ повик a popular demand

ОБЩ познат а mutual acquaintance

ОБЩ бой a general/free fight

ОБЩ опит a shared experience

ОБЩa сума a sum total

ОБЩa работа work done in common

на ОБЩа стойност to a total value of

ОБЩa цифра an overall figure

ОБЩa мобилизация a general mobilization

ОБЩa стена a party/partition wall

ОБЩa листа a joint list

ОБЩа граница a common boundary, a joint border, a border in common (with)

имам ОБЩа граница с have a common border with, share a border with

имам ОБЩи граници с have common frontiers with

ОБЩa употреба/практика general usage

ОБЩa култура general knowledge/information

ОБЩa база прен. common ground

ОБЩa картина/представа an overall picture; pattern

ОБЩa цел a common goal

ОБЩa насока a general trend

ОБЩa политика a joint policy

ОБЩa амнистия a wholesale/general amnesty

ОБЩ а заблуда a common fallacy

ОБЩo домакинство a joint household

ОБЩo благо general welfare

за ОБЩo добро for the general benefit, for the benefit of all, for the common/general good; for the general/common/public weal

ОБЩo дело a common cause

ОБЩo притежание common possession

ОБЩo достояние е, че it is common knowledge that

за ОБЩо ползуване for general use

ОБЩo име/название a generic/an overall name

ОБЩото равнище the common level

ОБЩo образование a general education

ОБЩo земеделие communal farming

ОБЩo впечатление a general/an all-round impression

ОБЩото мнение the general opinion, the consensus of opinion

пo ОБЩo съгласие by general agreement/consent

пo ОБЩo признание by universal acknowledgment/consent

ОБЩo одобрение general approval

ОБЩo правило/събрание a general rule/meeting

ОБЩo увеличение на цените a blanket rise in prices

ОБЩo явление a common occurrence

ОБЩo твърдение a broad statement

много ОБЩо твърдение/заключение a sweeping statement

ОБЩo комюнике a joint communique

имам нещо ОБЩo c have to do with, touch

имам нещо много ОБЩо с have a good deal in common with, have a great deal to do with

нямам нищо ОБЩо с have nothing to do with, bear no relation to

това няма нищо ОБЩо с въпроса that is neither here nor there, that's not to the point, it's nothing to do with it

нямам нищо ОБЩо с have nothing to do with, bear no relation to

идваме до нещо ОБЩо reach a common point

от ОБЩото към частното from the general to the particular

за ОБЩо удоволствие/учудване to everybody's delight/surprise

имаме ОБЩи интереси have interests in common

на ОБЩо основание вж. основание

ОБЩи разноски general expenses

ОБЩи цифри overall figures

ОБЩи сили aggregate forces

ОБЩи усилия combined


Търсената дума е намерена