Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нужда

1. (потребност) need; necessity

има НУЖДА от...... is necessary/needed

имам НУЖДА от пари need money, be in need/want of money

няма НУЖДА да правите това you don't have to do it, you needn't do it, there is no need/necessity to do it, never mind doing it

няма НУЖДА! never mind, that's all right

няма да стане НУЖДА да идваш there won't be any need for you to come

няма НУЖДА от приказки there is no need of talk

има голяма НУЖДА от учители teachers are badly needed

имам НУЖДА от нещо/някого need s.th./s.o.

без НУЖДА without need/necessity, needlessly

от НУЖДА from necessity, out of necessity

при НУЖДА/в случай на НУЖДА when necessary, in case of need/necessity

става НУЖДА да it becomes necessary to, one has to

ако стане НУЖДА if the need should arise, if the need arises, if it becomes necessary

домакински нужди household needs

нямаше НУЖДА да му се повтаря he didn't need to be told twice

нямаше НУЖДА да идвате you needn't have come

каква НУЖДА да се бърза толкова? why hurry?

тук няма НУЖДА от много думи there's nothing much to be said/to say

НУЖДАта учи човека necessity is the mother of invention

при крайна НУЖДА at a pinch

ходя по НУЖДА go to the toilet

ходя по голяма НУЖДА have a bowel movement

днес ходил ли си по голяма НУЖДА? have you moved today?

ходя по малка НУЖДА go to the toilet, urinate

извършвам физиологичните си нужди relieve o.s., perform o.'s natural functions

НУЖДА закон отменява necessity recognizes no law

приятел в НУЖДА се познава a friend in need is a friend indeed

2. (липса, бедност) want. poverty, indigence. straits, straitened circumstances

израствам/живея в НУЖДА grow (up)/live in poverty/want

намирам се в НУЖДА be in straitened circumstances

изпадам в НУЖДА be in need (of money)


Търсената дума е намерена