Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нещо

1. същ. object, thing; something

(с въпросителни глаголи) anything

дай ми НЕЩО за ядене give me something to eat

иди си вземи нещата go and get your things/belongings

искам да ти кажа НЕЩО I want to tell you something

знаеш ли НЕЩО за нея? do you know anything about her?

НЕЩО друго, още НЕЩО something else

НЕЩО друго? anything else?

имаш ли да ми кажеш още НЕЩО? have you anything else to tell me? is there anything else you want to tell me?

сега НЕЩО друго and another thing; there's something else

НЕЩО ново? what news?

НЕЩО такова/подобно something like this/that, something of the kind/sort, something in that line

това е все пак НЕЩО that's something (anyway)

какво НЕЩО! what a thing! какво НЕЩО е човекът man is a funny creature

как може такова НЕЩО? how's that possible?

(как можа да стане такова НЕЩО? ) how did that come about?

той ще постигне НЕЩО, от него ще стане/излезе НЕЩО he'll get somewhere, he'll make something out of himself

имат го за НЕЩО he's thought highly of

той се мисли за (много) НЕЩО he thinks a lot of himself, he thinks no end of himself, разг. he thinks no small beer of himself

той не е НЕЩО особено he's nothing special/much, разг. he's no great shakes

оставям нещата да следват своя ход/своето развитие let things take their course

състоянието на нещата the state of affairs

при сегашното положение на нещата as things are

и той е бил НЕЩО някога he has known better days

чаках два часа и НЕЩО I waited for a little more than two hours

една миля и НЕЩО a little over than a mile

НЕЩО естествено a matter of course

има НЕЩО в това, което казваш there is something/much in what you say, you have something there

наричам/назовавам нещата със собствените им имена call things by their proper names, call a spade a spade

в реда на нещата е it's a matter of course, it's the natural order of things

2. нар. slightly, a bit, somewhat

малко НЕЩО глух slightly deaf

малко НЕЩО не ми е добре I'm slightly off colour, I'm one degree under

той е НЕЩО неразположен he is somewhat indisposed

НЕЩО като (a) sort of

той е НЕЩО като поет he is a kind of a poet, he is by way of being a poet, he is something of a poet

пренебр. he is a poet of sorts

малко НЕЩО художник a bit of an artist

НЕЩО повече and what is more

чаках НЕЩО около половин час I waited for half an hour or so

да не ти е НЕЩО роднина? is he by (any) chance a relative of yours? does he happen to be your relative?

НЕЩО си неспокоен you seem to be worried


Търсената дума е намерена