Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
нехубав - непозната дума, може би имахте предвид хубав, не хубав или хубава

хубав

1. (красив) pretty, lovely, beautiful; well-favoured, comely

(за мъж) handsome, good-looking

ХУБАВ крак/глезен a neat leg/ankle

от ХУБАВа по ХУБАВa as lovely as could be, couldn't be more beautiful

2. (доброкачествен, добър) good, fine, nice

(за въздух, вода и) sweet

ХУБАВо време fine weathеr

прибирам се докато е ХУБАВо времето get home in the fine

но един ХУБАВ ден but one fine'day

от ХУБАВи приказки файда няма fine/fair/soft words butter no parsnips

всичко ХУБАВo, но that's all very well, but

всичко ХУБАВo! all the best! good luck! ХУБАВa работа! upoн. a pretty business/kettle of fish! a fine thing, indeed! и таз ХУБАВа! no, really! good heavens! go to! that beats/licks creation