Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
неотклоняван - непозната дума, може би имахте предвид отклоняван (отклонявам), не отклоняван или поотклоняван

отклонявам

1. divert, turn aside, draw away, deflect, lead away, deviate

(разубеж-давам) dissuade (от from и с ger.)

ОТКЛОНЯВАМ въпрос evade a question

ОТКЛОНЯВАМ от пътя lead out of the way

ОТКЛОНЯВАМ някого от пътя му прен. deflect s.o. from his path

ОТКЛОНЯВАМ от правия път lead astray

ОТКЛОНЯВАМ някого от целта му turn s.o. from his purpose

ОТКЛОНЯВАМ някого от изпълнението на дълга му entice s.o. from his duty

ОТКЛОНЯВАМ удар ward off/avert a blow

ОТКЛОНЯВАМ средства divert funds, switch resources (to)

ОТКЛОНЯВАМ с пренебрежение (въпрос и пр.) brush aside

ОТКЛОНЯВАМ куршум от посоката му defect a bullet

(заблуждавам) put off the scent

2. (отхвърлям) decline, turn down

ОТКЛОНЯВАМ молба turn down a request

ОТКЛОНЯВАМ покана decline an invitation

ОТКЛОНЯВАМ ce deviate, diverge, swerve, depart, divagate (from)

(за път) branch off, fork

(от път) turn off

ОТКЛОНЯВАМ се много от depart too far from

ОТКЛОНЯВАМ се от пътя turn aside from the way

ОТКЛОНЯВАМ ce от пътя си wander out of o.'s way, stray from o.'s path

ОТКЛОНЯВАМ се от правия път stray/deviate from the right path, swerve from the straight path, go astray

ОТКЛОНЯВАМ се от курса си (за кораб, самолет) yaw, steer out of course, drift, go off course

ОТКЛОНЯВАМ се от пътя си поради буря be driven out of o.'s course

не се ОТКЛОНЯВАМ от пътя си keep/hold o.'s course

който се е отклонил от пътя си (за кораб, самолет) off course

ОТКЛОНЯВАМ се от задължение evade/avoid an obligation

ОТКЛОНЯВАМ се от плана си go outside o.'s plan

ОТКЛОНЯВАМ се от предмета/темата/въпроса wander away/depart/stray from the subject; get off the point, digress

не се ОТКЛОНЯВАМ от пред-мета/темата/въпроса keep/stick to the point