Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
научавам

науча (нещо, урок, новина) learn

(узнавам) learn, find out

(no малко и бързо) pick up

(набързо и повърхностно) cram up; sl. mug up

(някого) teach (s.o.s.th., s.o. to do s.th., s.o. how to do s.th.)

НАУЧАВАМ си уроците learn/do o.'s lessons

научи ли си за утре? have you done (all) your lessons for tomorrow?

от години уча английски и още не съм го научил I've been studying English for years but I haven't learned it yet

положително бързо ще научиш езика you're sure to pick up the language in no time

тя беше научила езика достатъчно, за да ме разбере she had picked up enough of the language to understand me

НАУЧАВАМ наизуст learn by heart, commit to memory, learn off, learn up

НАУЧАВАМ от learn from

НАУЧАВАМ нещо от достоверен източник have s.th. on good authority

откъде научи това? how do you know?

научил си е урока, хубаво си е научил урока (и прен.) he's learnt his lesson

нищо ново не е научил и нищо старо не е забравил he'll never change, he'll never learn anything

той е научен на много пари he is used to much money

той не е научен да се труди he isn't used to hard work

научен на нещо от малък brought up to s.th. from the cradle

никой не се е родил научен (you) live and learn

ще те науча аз тебе I'll show you what for; I'll teach you a thing or two; I'll give you a piece of my mind; I'll give you what's what

ще го науча аз кой съм I'll show him who's who

ще те науча аз тебе как да отговаряш I'll teach you to answer back

хубаво ще го науча I'm going to cook his goose for him

НАУЧАВАМ cе learn (to read, paint, etc.)

(узнавам) learn, hear, find out

(придобивам навик) get used (to s.th., to doing s.th.), get into the habit (of doing s.th.)

НАУЧАВАМ се за learn about, hear of, get knowledge of, gel to know of

ам. разг. get a line on

научих се, че I('ve) learn(ed) that, it has come to my knowledge that


Търсената дума е намерена