Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
народен

people's, national, popular

(за власт) people's

(достъпен за народа) popular

(за обичаи, песни, приказки) folk (attr.)

(за език) vulgar

народна власт/република/демокрация a people's power/republic/democracy

НАРОДЕН комисар/съвет/съд/съдия а people's commissary/council/court/judge

НАРОДЕН поет a national poet

НАРОДЕН обичай/танц a folk-custom/-dance

народна песен/приказка а folk-song/-tale

народни танци/хора folk dances

народно изкуство folk-art

народни умотворения folklore

народна мъдрост а wise saw

народна медицина folk medicine

НАРОДЕН театър a national theatre

народна библиотека a national library

народна собственост national/public property

народно стопанство national economy

НАРОДЕН съвет на депутатите на трудещите се a people's council of the deputies of the working people

народна носия a national/peasant costume

НАРОДЕН човек a democratic man

прен. a grand fellow, a jolly good fellow

народно въстание a popular insurrection, a national uprising

НАРОДЕН фронт a popular front

народно искане a popular demand

народни четения popular lectures

народни цени popular prices

коли на народни цени popular priced cars

народна воля will of the people, popular will

НАРОДЕН враг a public enemy

НАРОДЕН латински vulgar Latin

НАРОДЕН артист a people's artist

народна банка a national bank

Българска народна банка the Bulgarian National Bank

страна с народна демокрация a people's democracy. народник populist


Търсената дума е намерена