Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
напрежение

1. tension, strain, exertion, effort; stress; tenseness; suspense; intension

нервно/мускулно НАПРЕЖЕНИЕ nervous/muscle strain

момент на НАПРЕЖЕНИЕ a tense moment

намалявам/отслабвам НАПРЕЖЕНИЕто ease tension

увеличавам НАПРЕЖЕНИЕто aggravate tension

НАПРЕЖЕНИЕто расте tension builds up, tension increases

НАПРЕЖЕНИЕто намалява/отслабва tension is easing

изпълнен с НАПРЕЖЕНИЕ tense

НАПРЕЖЕНИЕто на съвременния живот the press of modern life

работя с голямо НАПРЕЖЕНИЕ work strenuously

точка на пределно НАПРЕЖЕНИЕ breaking (-down) point

държа някого в НАПРЕЖЕНИЕ keep s.o. in suspense, keep s.o. in hot water

кабелът се скъса от силното НАПРЕЖЕНИЕ the cable snapped under the strain

слушам с НАПРЕЖЕНИЕ listen with strained/undivided attention

период на национално НАПРЕЖЕНИЕ a period of national stress

атлетът се намираше в голямо НАПРЕЖЕНИЕ преди състезанието the athlete was strung up before the race

2. ел., физ. voltage, tension

високо/ниско НАПРЕЖЕНИЕ high/low voltage/tension

ток с високо НАПРЕЖЕНИЕ а high tension current

под НАПРЕЖЕНИЕ live

жица под НАПРЕЖЕНИЕ a live wire

НАПРЕЖЕНИЕ на мрежата supply pressure

изходящо НАПРЕЖЕНИЕ output voltage

НАПРЕЖЕНИЕто пада/качва се the voltage drops/rises

опасно! високо НАПРЕЖЕНИЕ! danger! high voltage!


Търсената дума е намерена