Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
намирам

1. find

(откривам, издирвам) find out, discover, detect, track down, earth down, ferret out, rake up, come across, run across, run to earth, hunt up/out, look up/out, dig up, lay o.'s hand on, turn up

НАМИРАМ paбота find work/employment, sl. land a job

НАМИРАМ дума в речника look up a word in the dictionary

НАМИРАМ си клиент (за проститутка) pick up a man

НАМИРАМ/откривам петрол strike oil

НАМИРАМ отново чадъра си retrieve o.'s umbrella

НАМИРАМ отново следите на recover the tracks of

НАМИРАМ и донасям (дивеч-за куче) retrieve

който не може да се намери unavailable

бивам намерен случайно turn up

каквото съм си намерил мое си е finding is keeping, finders keepers

по-добро едва ли ще намерите that is as near as you can get

няма да намериш друг/втори като него you won't find his peer

мъчно НАМИРАМ слушатели have to took far for an audience

където намери left and right, indiscriminately

адвокатът няма да миряса, докато не намери данните, които са му нужни the lawyer will not rest until he ferrets out the information he needs

той ми намери най-хубавите круши he looked out the best pears for me

той намери адреса й в указателя he looked out her address in the directory

най-сетне го намерихме/открихме в една кръчма finally we tracked him down to/in a pub

между писмата намерих една снимка на майка ти among the letters I turned up a photograph of your mother

стана ми неприятно, че не ви намерих в къщи I was disappointed to find you out

всеки си намира каквото търси everybody finds his match; like will to like; everybody finds what he looks for

не разбирам какво намираш в него I can't understand what you find in him

не НАМИРАМ нищо лошо в това I see nothing bad in it

2. (считам) find, think, consider

НАМИРАМ някого за умен find/consider s.o. clever

намират го умен he is considered clever, he is looked upon as a clever man

НАМИРАМ за необходимо да направя нещо find/deem it necessary to do s.th.

НАМИРАМ за добре think fit/good

както намерите за добре as you think/see fit/best, as you please

нека го направи, както намери за добре let him do it as he chooses

НАМИРАМ някого за виновен find s.o. guilty

НАМИРАМ някого за невинен find s.o. not guilty

намериха го (за) виновен he was found guilty

лекарят намира положението му за безнадеждно the doctor finds/considers his case hopeless

НАМИРАМ нещо за трудно find s.th. difficult; make heavy weather of s.th.

3. (в съчетание с отвлечени същ.)

НАМИРАМ одобрение meet with approval

НАМИРАМ смъртта си meet o.'s death, come by o.'s death

НАМИРАМ утеха find consolationin)

НАМИРАМ кураж, смелост pluck up courage/heart, muster courage, screw up o.'s courage

НАМИРАМ сили rally/muster/collect o.'s faculties/forces/strength, gather o.s. up

НАМИРАМ недостатъци find faultswith)

НАМИРАМ цаката/колая/майсторията/майката на нещо get the hang/knack of s.th.

ще му намерим колая we'll manage somehow

не мога да намеря думи да изразя благодарността си my words are inadequate to express my gratitude

НАМИРАМ отзвук meet with a response

НАМИРАМ признание win public recognition

НАМИРАМ удоволствие в find pleasure in

НАМИРАМ по-добър пазар/пласмент от, НАМИРАМ по-добра цена от outsell

НАМИРАМ слабото място на някого get on the soft/blind side of s.o.

НАМИРАМ себе си, НАМИРАМ призванието си find o.s.

той винаги намираше отговор he was never short of an answer

НАМИРАМ израз в find expression in; find vent in

НАМИРАМ добър/радушен прием be given a warm reception; get a warm reception

книгата намери

не се НАМИРАМ be missing; o.'s whereabouts are unknown

живея в НАМИРАМ (укривам се) live in hiding/obscurity, (не знам какво ще стане) live in suspense

мъчителна НАМИРАМ agonizing suspense

мъчи ме НАМИРАМта be on the anxious bench/seat


Търсената дума е намерена