Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
намесвам

1. involve, implicate, entangle. mix up (s.o. in s.th.)

не намесвай политиката don't bring politics in

защо намесваш и него? why do you involve him? why do you bring him in?

2. make ( a lot of bread)

НАМЕСВАМ ce interferewith), intervene (in), meddle (in, with); intrude; step in; put o.'s oar in; dip/put o.'s finger(s) in; put o.'s word in

НАМЕСВАМ се в разговор break into a conversation; burst in upon a conversation; cut into a conversation; intrude upon a conversation

chip
in, clip in, cut in, strike in, (рязко) barge in; break in

той се намеси със забележката/предложението... he struck in with the remark/suggestion that...

не се НАМЕСВАМ sit back, sit by; keep o.'s oar out; stay clear of involvement (in s.th.)

не бих искал да се НАМЕСВАМ във вашите работи I don't want to intrude into your affairs

не се намесвай в чужди работи don't meddle in/with other people's business/affairs; mind your own business

полицията трябваше да се намеси the police had to step in

войската е готова да се намеси всеки момент troops stand ready to step in

бях принуден да се намеся I was forced to step in, I was forced to interfere/intervene

съдът се намеси the court intervened

да се върнем на въпроса, който разисквахме преди този човек да се намеси let us get back to the subject we were discussing before that fellow butted in

НАМЕСВАМ ce в нечии семейни работи butt in on s.o.'s family business

той трябва навсякъде да се намеси he likes to poke his nose everywhere

намесват се и други фактори other factors come into play, other factors are involved; other factors arc brought to bear

НАМЕСВАМ се в хода на събитията intervene, put o.'s oar in


Търсената дума е намерена