Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
налагам

1. (поставям) lay. put

(компрес) apply

(кокошка) set

(зеле, туршия) pickle

2. force, impose, thrust (на on, upon); enforce, enjoin

(данък) impose, assess, levy

(наказание) set, inflict, impose

НАЛАГАМ глоба fine (s.o.)

НАЛАГАМ мито impose duty

НАЛАГАМ запор distrain, sequester, sequestrate, levy a distraint on

НАЛАГАМ запор върху имуществото на някого distrain upon s.o.'s property

НАЛАГАМ контрибуции impose indemnities

НАЛАГАМ ембарго върху lay an т embargo on

НАЛАГАМ мълчание enforce/enjoin silence

НАЛАГАМ подчинение enjoin obedience

НАЛАГАМ дисциплина impose/inculcate discipline/obedience

НАЛАГАМ (някому) да се подчини enforce obedience

НАЛАГАМ закона enforce the law

НАЛАГАМ волята си have o.'s way, have/work o.'s will

НАЛАГАМ забрана върху стоката на някого levy execution on s.o.'s goods

цени наложени от производителите prices laid down by the manufacturers

мъча се да наложа мнението се на press o.'s view on

НАЛАГАМ някому да направи вещо force s.o. to do s.th., force s.o. into doing s.th.

наложиха ми да замина they forced/compelled me to start

наложиха й да постъпи в манастир they forced her into a convent

не желая да ти НАЛАГАМ съпруг I don't want to force a husband on you

НАЛАГАМ схващанията си на децата си force o.'s ideas upon o.'s children

НАЛАГАМ си търпение be patient, have patience

НАЛАГАМ си да направя нещо force o.s. to do s.th., force o.s. into doing s.th.

не можах да си наложа да го направя I couldn't bring myself to do it

НАЛАГАМ си ограничения impose restrictions (up)on o,s.

НАЛАГАМ някого (лансирам) boost s.o. into a position, (против желание, воля) foist/impose s.o.

3. (правя необходимо) necessitate

заплахата от бунт налага бързо действие на полицията the threat of riot necessitates prompt action by the police

това налага необходимостта от ново правителство this calls for a new government

заплахата от глад налага бързи мерки от страна на правителството the threat of hunger necessitates prompt action by the government

4. (бия) beat, pommel, drub, give a drubbing, thrash, wallop

той започна да го налага he laid on vigorously

НАЛАГАМ ce

5. have/get o.'s way; impose o.'s will; lay down the law; make o.'s authority felt; domineer

НАЛАГАМ се на някого have/get o.'s way; impose o.'s will on s.o.; cany o.'s point; prevail on/upon s.o.; get the better of s.o., get the upper hand

той обича да се налага he likes to have his own way

той не можа да ми се наложи he couldn't have his own way with me; I stood my ground

няма да позволя да ми се налагаш I won't be ordered about

към края на играта нашият отбор се наложи at the end our team got the upper hand

6. (добивам известност) establish о.s., make o.'s reputation, make a name for o.s.

НАЛАГАМ се като художник establish o.s. as a painter; make o.'s mark/reputation as a painter; make a name for o.s. as a painter

неговите романи започват да се налагат на вниманието на читателите his novels are beginning to draw the attention of the public

английски се наложи като международен език English has established itself as an international language

7. безл. it is necessary/indispensable/imperative

налага се да се вземат мерки (it is necessary that) steps/measures should be taken

това се налага от обстоятелствата circumstances demand it

налага ми се да отида I have to go

ако се наложи, в случай, че се наложи if (the) occasion should demand; if need be

когато се наложи when it becomes necessary; on occasion


Търсената дума е намерена