Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
накатервам - непозната дума, може би имахте предвид накарвам, покатервам или изкатервам

накарвам

make (s.o. do s.th.), get/ask/cause/induce (s.o. to do s.th.); egg (s.o.) on (to do s.th.)

накарай го да дойде make him come, get him to come

какво те накара да постъпиш така? what made you act like that?

какво те накара да закъснееш? what caused you to be late?

този отговор ги накара да се разсмеят this answer made them laugh, this answer set them off laughing

НАКАРВАМ някого да почувствува/разбере нещо bring s.th. home to s.o.

с хитрост го накарах да си признае, че I trapped him into admitting that

той не можа да накара децата да забравят майка си he couldn't make the children forget their mother, he couldn't win the children away from their mother

НАКАРВАМ някого да млъкне make s.o. hold his tongue; silence s.o.

talk s.o. down, (с поглед) stare s.o. into silence

НАКАРВАМ някого да се просълзи bring tears to s.o.'s eyes, fetch tears from s.o.'s eyes

НАКАРВАМ някого да говори (no даден въпрос) get s.o. upon a subject.се, накарам се scold (s.o.), give (s.o.) a good telling off, give (s.o.) a good talking to, give (s.o.) a piece of o.'s mind