Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
навик

habit

по НАВИК out of habit, by (force of) habit, by sheer force of habit

трудови навици discipline

имам НАВИК да have the habit of, be in the habit of, make a habit of (c ger.)

тя имаше НАВИК да it was her habit/wont to (c inf.)

той има НАВИК да си ляга рано he has the habit/is in the habit of going to bed early

това му е станало НАВИК that has become a habit with him

нещо става НАВИК на някого s.o. grows into a habit of doing s.th., s.th. grows into a habit with s.o.

добивам/придобивам НАВИК acquire a habit

добивам НАВИК да правя нещо form the habit of doing s.th., get/fall into the habit of doing s.th.

изработвам си НАВИК form a habit

изгубвам НАВИКa да правя нещо fall/get out of the habit of doing s.th., lose the habit of doing s.th.

отвиквам/отбивам някого от лош НАВИК break s.o. of a bad habit

НАВИКът е втора природа habit is second nature

пушенето може да ти стане НАВИК smoking is apt to grow on you

по силата на НАВИКа out of (sheer) habit, by (sheer) force of habit


Търсената дума е намерена