Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
на

1. предл. (притежателно отношение, отношение към деятел, служба или причина за нещо след съществителни, образувани от преходни глаголи) of

къщата НА баща ми my father's house

къщата НА Петър Peter's house

един приятел НА баща ми а friend of my father's

трудът НА работника the labour of the worker, the worker's labour

покривът НА къщата the roof of the house

началникът НА отдела the head of the department

жертва НА дълга a victim of duty

писането НА писма the writing of letters, writing letters

свидетел НА защитата a witness for the defence

отглеждане НА добитък cattle breeding

2. (дателно отношение) to

или без предл.

дай го НА Петър give it (to) Peter

дай НА Петър една ябълка give Peter an apple

дай една ябълка НА него give an apple to him, give him an apple

дай НА всекиго по една ябълка give each an apple

кажи НА всички tell everybody

НА Петър, с най-добри пожелания to/for Peter with best wishes

НА тях им се роди син a son was born to them

3. (за място, положение) on, upon, at, in

книгата е НА масата the book is on the table

седя НА масата sit at the table

НА стола on/in the chair

НА стената on the wall

облягам се НА стената lean against the wall

НА тавана on the ceiling; in the attic

виси НА кука it hangs on a hook

НА тази страница on this page

НА четири кряка on all fours

НА училище/черква съм be at school/church

НА кино/театър at the cinema/theatre

НА концерт/бал at a concert/ball

НА сватба/погребение at a wedding/funeral

НА двора in the yard

НА полето in the field

НА улицата in/ам. on the street

НА север in the north; up north

НА юг in the south; down south

НА море at the seaside

НА планина in the mountain(s)

НА слънце/сянка in the sun/shade

НА чист въздух in the open air

НА дъжда in the rain

НА служба при in the service of

НА 4 метра зад къщата 4 metres behind the house

НА шест мили от града within six miles of the town

4. (за посока) on, to

слагам НА масата put on the table

падам НА земята fall on/to the ground

потъвам НА дъното sink to the bottom

НА север/юг to the north/south

north
(wards)/south(wards) (от of)

отивам НА север go up north

отивам НА юг go down south

излизам НА улицата go out into the street

5. (място или област като обект на някаква дейност) on, to, for

отивам НА училище/пазар/кино/концерт/сватба и пр. go to school/market/the cinema/a concert/a wedding, etc.

отивам НА разходка go for a walk

отивам НА екскурзия/гости go on a hike/a visit

отивам НА жетва/гъби/къпини go harvesting/mushrooming/blackberrying

той е НА гости he is on a visit, he is visiting

отивам НА почивка go on a holiday

оттеглям се НА съвещание withdraw (to deliberate)

ходя НА лов/риба/ски/покупки go hunting/fishing/skiing/shopping

отивам НА война go to war

6. (за време, конкретен момент) on, at

НА 9 май on May 9, on the 11th of May

НА същия/другия/третия ден (on) the same/next/third day

НА залез-слънце at sunset

НА здрачаване at dusk

НА часа immediately, at once, then and there

НА прощаване at parting

7. (за възраст) at

НА петгодишна възраст at the age of five, at five years of age

НА 14 години aged forty

НА колко си години? how old are you? what's your age?

НА млади години in o.'s youth

НА стари години in o.'s old age

когато бях НА пет години when I was five

той е НА моята възраст he is a man of my age

8. (за мярка, вид, качество, начин на действие, състояние, посредством, чрез)

9. частица (ето, това е) here; here is...

НА какво трябва да направиш this is what you've got to do

10. (вземи) here you are; take it

НА ти пари за тетрадки here is some money for notebooks

11. ама НА! but there! there it is! ей тъй НА! just so! (без особена причина) just like that!

12. screw on.

прах в очите на gull, dupe, fool, throw dust in s.o.'s eyes, blear the eyes of

за очи for appearance's sake, for window-dressing; for the look of it, to save face/appearances; it is all eyewash

за черните очи на for love, for s.o.'s (sweet) sake, for s.o.'s fair eyes

правя мили очи на make up to, coax, wheedle, ingratiate o.s. (with)

в моите очи to my eye, in my opinion

издигам се/падам в очите на rise/fall in s.o.'s estimation/esteem

далеч от очите, далеч от сърцето out of sight, out of mind

махай се от очите ми! out of my sight! с отворени очи fully conscious/aware

скрит от очите на хората hidden from sight

със сведени очи with downcast eyes

с какви очи (ще гледам и пр.) how on earth

НА part o.'s hair

НА no средата a parting in the middle

НА отстрани parting on one side

Млечният НА acmp. the Milky Way, the Galaxy

намирам се на НА и под НА be as common as blackberries

не съм го намерил на НАя it's too precious

оставям на НАя lе left stranded

върви си по НАя mind your own business

прав ти НА good riddance.

някого s.o.'s right-hand man

дело НА човешка ръка made by human hands/by human work(manship)

нося НА ръце make much of

не са ми останали ръце от работа I have worked/worn my fingers to the bone

ще ми откъсне ръцете it weighs a ton

дай НА (при пазарлък) done! it's a bargain!

НА-

1. предст. (достатъчно, до насита) enough, o.'s fill

have
/do enough (c ger. на глагола)

have o.'s fill of (c ger. на глагола)

натанцувам се dance o.'s fill, have o.'s fill of dancing

наприказвах се I've talked my fill, I've talked enough, I've done enough talking

2. (всичко) all

набаданосахме стаите we've painted all the rooms

3. (много) a lot of, lots of, heaps/piles of

навадихме картофи и ги натоварихме we dug up lots of potatoes and loaded them on the cart

навземам take a lot of, take lots of

4. (малко) slightly

накиселявам be slightly sour, have a slightly sour taste

5. (в) into, in

набърквам dip into

нахлувам break/rush in

6. (нагоре, едно върху друго) up

наежвам се bristle up

накамарявам heap/pile up

7. (навсякъде) all over

нажилвам sting all over

8. (на ситни парчета) up

накълцвам cut/chop up

9. (започване на действие, чувство) begin с инф., conceive а... с отглаголно същ.

ще те намрази he'll begin to hate you

намразих го I conceived a hatred for him

10. (отгоре си) on

навличам си ботушите pull o.'s boots on


Търсената дума е намерена